JAVNI KONKURS

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

26. april 2013.

 J A V N I   K O N K U R S
za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

 


 
Ministarstvo civlinih poslova BiH objavilo je javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu. Pravo na podnošenje projekata, na  osnovu objavljenog javnog konkursa u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu, imaju  registrirani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrirane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri, inovatori-fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, te drugi subjekti koji doprinose unapređenju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa jednim projektom u okviru ovog granta.


U oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu sufinansiraju se projekti koji imaju za cilj:
a) promociju i afirmaciju inovatorstva i tehničke kulture  u Bosni i Hercegovini,
b)  predstavljanje inovacija na međunarodnim sajmovima,
c)  učešće na međunarodnim manifestacijama iz oblasti tehničke kulture,
d)  ispitivanje uvjeta za priznavanje patenata, podnošenje međunarodne prijave za patente,
e) ispitivanje izvodljivosti inovacije i izradu tehničke dokumentacije za izradu prototipa,
f) izradu i ispitivanje prototipa ili postupka,
g) projekte koji se realizuju sa partnerima iz drugih država,
h) organiziranje međunarodnih sajmova inovacija u Bosni i Hercegovini, te međunarodnih smotri naučno-tehničkog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini,
i) primjenu inovacije u privredi.


 Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za „Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu sa projektom čija je ukupna vrijednost minimalno 1.000,00KM i maksimalno do 30.000,00KM, a u budžetu projekta jasno se navedi iznos sredstava za sufinansiranje projekta koji se traži od Ministarstva. Projekti čija je ukupna vrijednost manja od 1.000KM ili veća od 30.000KM neće se uzimati u razmatranje.


Konkurs je otvoren do 15.5.2013.godine. Ukoliko je podnositelj projekta u periodu od 2007. do 2012. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2013. godinu neće se uzimati u razmatranje. Subjekti koji su krajem decembra 2012. godine dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2012. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2013. godinu s tim da uz aplikaciju dostave finansijski izvještaj za projekat za koji su dobili sredstva u decembru 2012. godine sa trenutnim stanjem u realizaciji tog projekta na dan apliciranja na javni konkurs za 2013. godinu.


Za više informacija posjetite: http://ncp.ba/ba/konkurs-za-dodjelu-grant-sredstava.aspx ili se obratite Uredu za pitanja NIR-a putem telefona: +387 35 300 528 ili  na nir@untz.ba