JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

26. april 2013.

 JA V N I   K O N K U R S
 za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata
za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu

 


 
Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu. Sredstva za namjene ovog konkursa iznose 450.000,00 KM.


Pravo na podnošenje projekata, na  osnovu objavljenog javnog konkursa za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu, imaju  registrirane  naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti) i druga pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa jednim projektom u okviru ovog granta.


Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava, evalucioni obrasci, izvještaji i tekst Konkursa mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH:
http://ncp.ba/ba/konkurs-za-dodjelu-grant-sredstava.aspx


Konkurs je otvoren do 15.5.2013.godine.
Za više informacija obratite se Uredu za pitanja NIR-a putem telefona: +387 35 300 528 ili  na nir@untz.ba.