OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O B A V I J E S T Radmila Jevtić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Transgeneracijski prijenos dimenzija cirkumpleks modela sa primarne
na sekundarnu porodicu u prostoru porodičnog funkcionisanja“
.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 10.05.2017. godine u 13:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Elvis Vardo, docent izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discpline“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenje naučne psihološke discpline“ 
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije: dr. sc. Erna Emić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


 


REZIME RADA Problem ovog istraživanja jeste da se ispita da li postoji prenos obrazaca porodičnog funkcionisanja sa primarne na sekundarnu porodicu. U okviru razvojne psihologije porodično funkcionisanje se, u novije vrijeme, najčešće opisuje kroz Cirkumpleks model bračnog i porodičnog sistema (Olson, 2000). Prema ovom modelu, porodični sistem se može opisati pomoću tri centralne dimenzije, a to su kohezivnost, fleksibilnost i komunikacija.
Kada je u pitanju prenos obrazaca ponašanja sa primarne na sekundarnu porodicu, istraživanja su uglavnom bila orijentisana na jedan drugi koncept iz razvojne psihologije, a to je koncept afektivne vezanosti, za koji je pokazano da se transgeneracijski prenosi (Stefanović-Stanojević i saradnici, 2012). Dosadašnja istraživanja vezana za porodično funkcionisanje definisano preko Cirkumpleks modela bavila su se, uglavnom, ispitivanjem odnosa između parova i članova porodice, zatim uticajem porodičnog funkcionisanja na porodice sa specijalnom problematikom, i uticajem porodičnog funkcionisanja na zdravlje pojedinih članova (Kouneski, 2000).
Novina ovog istraživanje u odnosu na prethodna iz ove oblasti, odnosi se na ispitivanje veze između primarne i sekundarne porodice u prostoru porodičnog funkcionisanja. Primjenjeni su upitnici FACES III i USOP F  (Olson et al., 1985) kojima su se ispitane kohezivnost, fleksibilnost i komunikacija u primarnoj i sekundarnoj porodici. Istraživanje je obuhvatilo 310 ispitanika sa teritorije opštine Ugljevik, BIH, zajedno sa prigradskim naseljima.
Dobijeni rezultati ukazuju da je istraživanje u velikoj mjeri dalo potvrdne odgovore na početna očekivanja. Ispitivane dimenzije posjeduju blagi trend slabljenja kada su u pitanju sekundarne porodice, ali, ipak, u skladu sa provedenom analizom, možemo govoriti o postojanju transgeneracijskog prenosa. Dimenzije kohezivnosti, fleksibilnosti i komunikacije više su izražene u primarnoj porodici nego u sekundarnoj. Različiti socijalni pritisci u pogledu definisanja skale vrijednosti, društvenih normi, kao i ispoljavanja emocija, mogli su uticati da se ispitivane dimenzije ne prenesu u svom identičnom obliku u narednu, sekundarnu porodicu.