OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 11.09.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Zoran Jasak, dana 06.10.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:«Testiranje invarijantnosti suma i neka nova svojstva Benfordovog zakona»,pred Komisijom u sastavu:
 


1. dr. sc. Fatih Destović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Vjerovatnoća i statistika“,
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
2. dr. sc. Wilhelm Schappacher, redovni  profesor, za užu naučnu oblast „Primijenjena matematika“,
Institut za primijenjenu matematiku Karl-Franzen Univerzitet Graz, Austria, mentor i član,
3. dr.sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Teotijska matematika“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.