OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 19.10.2016. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Jahić dr Azra, dana 02.12.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Prognostički značaj kliničkih, morfoloških, imunofenotipskih i citogenetskih karakteristika
akutnih mijeloidnih leukemija»
,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirugija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Samir Delibegović, redovni profesor za nastavni predmet „Hirugija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr. sc. Mirsad Hodžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Hirugija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.