INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA OPREMANJA UNIVERZITETA U TUZLI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2013. GODINI

URED ZA PITANJA NIR-a
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 19.07.2013. god.

 Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata opremanja Univerziteta u Tuzli od značaja za Federaciju u 2013. godini

 


U skladu sa sa Odlukom Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, V. broj 295/2013 od 26.04.2013. godine, a na osnovu koje je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo sa Univerziteom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju, 05.07.2013. godine, Univerzitet u Tuzli raspisujeINTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA OPREMANJA UNIVERZITETA U TUZLI
OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2013. GODINIPodrška falultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  dodjeljivaće se u skladu sa slijedećim kriterijima:


lista prioriteta fakulteta za uređenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad sa obrazloženjem;
trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučnoistraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
broj potencijalnih korisnika oprema;
značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
obrazložena izjava ustanove sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe;
učešće ustanove.


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM.

 

Obrazac

Izjava


Sastavni dio ovog Internog poziva čini aplikacijski obrazac i izjava, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za pitanja NIR-a.

Prijave na poziv podnose se u dva (2) primjerka Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: ponedeljak, 23.09.2013. godine.


Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za pitanja NIR-a svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba.