INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2013. GODINI

URED ZA PITANJA NIR-a
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 19.07.2013.
 
Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 


U skladu sa sa Odlukom Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, V. broj 295/2013 od 26.04.2013. godine, a na osnovu koje je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo sa Univerziteom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju, 05.07.2013. godine, Univerzitet u Tuzli raspisuje


INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2013. GODINI


po programima kako slijedi:

1. „Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

redovnost izlaženja;
recenziranje radova i popis recenzenata;
postojanje domaće i međunarodne saradnje;
sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza
naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa,
odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
relevantnost i referentnost naučne manifestacije sa koje se izdaje zbornik
radova,
relevantnost i referentnost bibliografije za određenu naučnu oblast ili opće
naučne tokove u BiH i svijetu,
detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja
    (predračuni i sl.).

Korisnici sredstava: fakulteti/Akademija Univerziteta u Tuzli, te njihovo akademsko osoblje

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa, odnosno zbornika ili bibliografija isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme i štampanja časopisa, odnosno zbornika ili bibliografije), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM

Aplikacioni obrazac 1

Izjava


2. „Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

dokaz da su magistarski rad ili doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 05.05.2012. godine do 23.09.2013. godine;
dokaz o visini troškova odbrane magistarskog rada ili doktorske disertacije;
biografija kandidata sa bibliografijom;
ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima finansirao izradu i odbranu magistarskog rada ili doktorske disertacije;
ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane magistarskog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao naučni stepen magistra nauka, odnosno doktora nauka;
podrška će se dodjeljivati u jednokratnom iznosu.

Korisnici sredstava: Zaposlenici Univerziteta u Tuzli  - kandidati za sticanje naučnog stepena magistra nauka, odnosno doktora nauka.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM po kandidiranom doktorantu, odnosno do 2.000,00 KM po kandidiranom magistrantu.

Napomena: Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom studiju odnosi se isključivo na magisterij nauka (predbolonjski sistem studiranja).

Aplikacioni obrazac 2a

Aplikacioni obrazac 2b

Izjava


3. „ Međuinstitucionalna naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera (po osnovu potpisanih sporazuma)“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

potpisan sporazum ili protokol o međudržavnoj ili međuinstitucionalnoj međunarodnoj saradnji;
značaj saradnje za Federaciju i BiH;
očekivani rezultati saradnje;
referentnost učesnika u programu saradnje.

Korisnici sredstava: fakulteti/Akademija Univerziteta u Tuzli

Univerzitet dodjeljuje, u slučaju međuinstitucionalnih sporazuma, a u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku učešću u naučno-tehnološkoj saradnji međunarodnog karaktera i drugim oblicima međunarodne saradnje isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove učešća (troškovi putovanja, smještaja i ishrane, članarine i druge naknade za članstvo u krovnim međunarodnim strukovnim organizacijama, sufinansiranje projektnih aktivnosti predviđenih sporazumom).

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM.

Aplikacioni obrazac 3

Izjava


4. „Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
naučni i društveni značaj skupa;
naučna relevantnost organizatora i referentnost učesnika skupa;
očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i rezultata istraživanja;
mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim naučnim ustanovama i naučnim radnicima;
povezivanje sa naučnom dijasporom BiH;
tradicija manifestacije i važnost tematike skupa,
detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku organizaciji naučnih manifestacija isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove pripreme i održavanja naučne manifestacije (troškovi štampanja poziva i programa, troškovi umnožavanja referata, koreferata, saopćenja i drugih priloga, troškovi osiguranja prostora za rad naučnog skupa, troškovi pratećih usluga – simultano prevođenje i sl., troškovi objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata ili odgovarajućem časopisu).
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM.


Aplikacioni obrazac 4

Izjava5. „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
referentnost istraživača;
detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,
detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom iznosu do 8.000,00 KM.
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni putni troškovi i troškovi boravka neophodni za provođenje istraživanja, troškovi obavljanja istraživanja-naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih materijala neophodnih za istraživanje), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica, te troškova nabavke opreme.
Napomena: U okviru ovog programa finansirat će se isključivo provođenje određene faze istraživanja, neophodne za kompletiranje rezultata naučnoistraživačkog rada (istraživanje na terenu, laboratorijski opiti i sl.).


Aplikacioni obrazac 5

Izjava6.  „Podrška autorima zaposlenim na Univerzitetu u Tuzli u izdavanju naučne, stručne i univerzitetske literature, izdavački projekti visokoškolskih i naučnih ustanova“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
najmanje dvije recenzije;
izdavački projekat u 2012. ili 2013. godini;
visok nivo naučnog ili stručnog djela;
u slučaju visokoškolskog udžbenika: mišljenje visokoškolske ustanove da se
izdanje može koristiti kao univerzitetski udžbenik ili pomoćna literatura.
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku autorima, fakultetima/Akademiji u izdavanju nove naučne, stručne i univerzitetske literature isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme i štampanja knjige ili udžbenika), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM.


Aplikacioni obrazac 6

Izjava_dekan

Izjava_aplikant


7.  „Aktivno učešće zaposlenika Univerziteta u Tuzli na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
visok nivo i značaj naučne manifestacije;
referentnost učesnika;
dokaz da je rad prihvaćen za učešće i/ili izlaganje na naučnoj manifestaciji;
detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.)
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku aktivnom učešću na naučnom skupu isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove učešća (putni troškovi, troškovi boravka-smještaj i ishrana, kotizacija, izrada materijala za prezentaciju), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica.
Projekti koji budu odobreni od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 2.000,00 KM.


Aplikacioni obrazac 7

Izjava


8.  „Sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka zaposlenika Univerziteta u Tuzli u zemlji i inostranstvu s ciljem sticanja stepena naučnog zvanja“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
detaljno obrazložen vremenski, odnosno finansijski plan istraživanja sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
odluka organizacije o upućivanju kandidata na usavršavanje i potvrda o učešću u finansiranju troškova;
saglasnost domaćina o prihvatanju kandidata;
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku obavljanju istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka zaposlenika Univerziteta u Tuzli u zemlji i inostranstvu sa ciljem sticanja stepena naučnog zvanja, isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (putni troškovi, troškovi boravka-smještaj i ishrana, troškovi obavljanja istraživanja-naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje, skeniranje i mikrofilmovanje literature, dokumenata i drugih materijala neophodnih za istraživanje, troškovi lokalnog prevoza-javni gradski saobraćaj), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 2.500,00 KM.

 

Aplikacijski obrazac 8

Izjava9. „Podrška radu odjeljenjima Univerzitske biblioteke i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
broj korisnika biblioteke;
učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije projekta (troškovi nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplata za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškovi učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškovi nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda), bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.
Projekti koji budu odobreni od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 3.000,00 KM.


Aplikacijski obrazac 9

IzjavaSastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za pitanja NIR-a.

Prijave na poziv podnose se u dva (2) primjerka Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: ponedeljak, 23.09.2013. godine.


 Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za pitanja NIR-a svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba