Informacije za studente

Upis na Medicinski fakultet - obavještenje

 

ODLUKA o završetku studija studentima upisanim na drugi ciklus studija ak. 2011/12. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

ODLUKA o ispitnim terminima za studente završne godine studija
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

Program ferijalnog rada BiH studenata u  SR Njemačkoj u 2014. godini

 

ODLUKA o utvrđivanju roka za završetak studija licima u statusu imatrikulanta na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 04.09.2013. god.

 

Borba protiv korupcije u obrazovanju

 

Završni rad - template

 

Studentski vodič

 

O D L U K A o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2011/2012 godini

 

Z A K L J U Č A K O ISPITNIM ROKOVIMA ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA
Zaključak je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.

O D L U K A o organizovanju aprilskog ispitnog roka (sa dva ispitna termina)za akademsku 2011/12. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU ZAPOČELI POSTDIPLOMSKI STUDIJ PRIJE AK.2008/09.GODINE

 

Odgovori na najčešće postavljena pitanja Uredu za nastavu i studentska pitanja

 

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA