Informacije za studente

 

 

TREĆI SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2018/19. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.07.2018. god.

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2017/18. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.09.2017. god.

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za ponovno polaganje završnog ili popravnih ispita iz  nastavnih predmeta studijske godine koju student obnavlja
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 05.07.2017. god.

 

Upis na Medicinski fakultet - obavještenje

 

ODLUKA o završetku studija studentima upisanim na drugi ciklus studija ak. 2011/12. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

ODLUKA o ispitnim terminima za studente završne godine studija
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

Program ferijalnog rada BiH studenata u  SR Njemačkoj u 2014. godini

 

ODLUKA o utvrđivanju roka za završetak studija licima u statusu imatrikulanta na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 04.09.2013. god.

 

Borba protiv korupcije u obrazovanju

 

Završni rad - template

 

Studentski vodič

 

O D L U K A o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2011/2012 godini

 

Z A K L J U Č A K O ISPITNIM ROKOVIMA ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA
Zaključak je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.

O D L U K A o organizovanju aprilskog ispitnog roka (sa dva ispitna termina)za akademsku 2011/12. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU ZAPOČELI POSTDIPLOMSKI STUDIJ PRIJE AK.2008/09.GODINE

 

Odgovori na najčešće postavljena pitanja Uredu za nastavu i studentska pitanja

 

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA