Informacije za zaposlenike

 

TREĆI SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2018/19. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.07.2018. god.

 

ODLUKA o završetku studija studentima upisanim na drugi ciklus studija ak. 2011/12. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

ODLUKA o ispitnim terminima za studente završne godine studija
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU ZAPOČELI POSTDIPLOMSKI STUDIJ PRIJE AK.2008/09.GODINE

 

 „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“ - poziv na učešće na workshopu

 

O D L U K A Senata Univerziteta u Tuzli

Odluka je donesena na vanrednoj sjednici Senata održanoj 09.10.2009.godine

 

MJERE SENATA PROTIV KORUPCIJE