OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 28.09.2017. godine

 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Miloš Ilić, profesor tjelesnog odgoja i sporta dana 24.11.2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Kinematički parametri kombinovanog udarca u karateu uslovljeni efektima zamora pri progresivnom fiziološkom opterećenju»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor, izabran za nastavni predmet “Fiziolofija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr.sc. Osman Lačić, vanredni profesor, izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“,
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Indira Jašarević, vanredni profesor, izabrana za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“,
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član;
4. dr. sc. Džemal Huremović, vanredni profesor, izabran za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“,
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član;
5. dr. sc. Tarik Huremović, vanredni profesor, izabran za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“,
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.