OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET U TUZLIOBAVIJESTKandidat, Idrizović dr Enes, javno će braniti Magistarski rad pod naslovom


“Značaj rane enteralne ishrane u hirurgiji malignoma debelog crijeva“

 

dana 19.05.2017. godine u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s početkom u 15,00 sati, pred komisijom u sastavu:1.Dr. sc. Goran Krdžalić, vanredni profesor  za nastavni predmet “Hirurgija”       
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr. sc. Mirha Agić, docent  za nastavni predmet “Hirurgija”
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
3.Dr. sc. Zijah Rifatbegović, vanredni profesor za nastavni predmet  “Hirurgija”
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 15,00 sati
Pristup javnosti je slobodan.
 


REZIME RADA


Cilj: Veliki stres, kao što je hiruški zahvat, može kod pacijenta dovesti do niza metaboličkih i
fizioloških smetnji. Tijelo odgovara na takav stres povećavajući bazalni metabolizam, koristeći zalihe azota stvarajući negativni azotni balans Upotreba perioperativne i rane postoperativne enteralne nutricije i imunonutricije značajno smanjuje postoperativan morbiditet i mortalitet, a time i troškove liječenja.
Metod: Rad je koncipiran kao prospektivna klinička studija i sprovedena je na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla tokom 2015/2016 godine. Pacijenti su bili podijeljeni u dvije grupe prvu skupinu čine 30 pacijenata kojima je ordinirana perioperativna i rana postoperativna enteralna nutricija i imunonutricija 2 dana preoperativno i 7 dana postoperativno počevši 24 h nakon operativnog zahvata a drugu grupa ispitanika čine 30 pacijenata kojima nije ordinirana perioperativna i rana postoperativna enteralna nutricija i imunonutricija. Potom su se pratili sledeći parametri: tjelesna masa, osmolarnost, nivo glukoze, triglicerida, holinesteraze, albumina, KKS, nivo glukoze i azota u urinu u obje grupe ispitanika preoperativno te treći, peti i sedmi postoperativni dan te parametri inflamatornog odgovora organizma preoperativno i postoperativno (CRP, leukociti, neutrofili, fibrinogen).
Rezultati: Analizirano je 60 pacijenata koji su podijeljeni u dvije grupe: I grupa 30 pacijenata sa enteralnom ishranom, i II grupa: 30 pacijenata bez enteralne ishrane.
Preoperativni nutritivni status pacijenata na enteralnoj ishrani je povoljniji u odnosu na grupu pacijenata bez enteralne ishrane. Nutritivni status pacijenata određivan trećeg, petog i sedmog postoperativnog dana je povoljniji u grupi pacijenata sa enteralnom ishranom. Pacijent sa enteralnom ishranom su imali mani pad BMI i ukupnih proteina određivani preoperativn u odnosu na sedmi postoperativni dan. Procenat komplikacija u grupi pacijenta sa enteralnom ishranom je manji (6,7%) u odnosu na grupu bez enteralne ishrane (16,7%) ali bez statističkog značaja.
Zaključak: Upotreba perioperativne i rane postoperativne enteralne nutricije i imunonutricije smanjuje katabolizam nakon kolorektalnih resekcijskih zahvata zbog malignoma a samim time smanjuje postoperativni morbiditet i mortalitet.