OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 21.01.2015 god.O B J A V L J U J E


Idrizović Aida, bachelor-inž. rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:


„Povećanje brzine izrade podzemnih prostorija mašinom AM 50z-w uz podgrađivanje ankernom podgradom za uslove Rudnika
„Podzemna eksploatacija RMU Banovići' d.d. Banovići“
,


dana 05.02.2015. godine( četvrtak)  u 11 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Kemal Gutić, vanredni profesor
uža naučna oblast „Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina“, ekv. „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“,
RGGF Univerziteta u Tuzli,
2. Dr.sc. Zijad Ibrišimović, redovni profesor
uža naučna oblast „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“,
RGGF Univerziteta u Tuzli,
3. Dr.sc. Omer Musić, vanredni profesor
uža naučna oblast „Rudarska eksploatacija  mineralnih sirovina“, ekv. „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“,
RGGF Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 


REZIME RADA


Izrada rudarskih prostorija uz upotrebu eksplozivnih sredstava i ručno dobijanje uglja nije davala nikakve izglede blagovremenog otvaranja novih kapaciteta.
Ekonomski uslovi kao i tehnički uslovi uključuju potrebu za zamjenu ovog sistema podgrađivanja sa odgovarajućim i ekonomičnijim sistemom podgrađivanja, koji štiti osnovne sigurnosne faktore i stvara humanije uslove za rad.
U radu je data detaljna analiza dosadašnjeg stanja u oblasti pripremanja jamskih prostorija u posmatranom rudničkom objektu, te su detaljno utvrđeni troškovi izrade prostorije, snimljeni ciklogrami radova, utvrđena tačna brzina napredovanja i dat prijedlog za povećanje brzine izrade prostorija u uglju, na primjeru Rudnika „Podzemna eksploatacija“.
Ključne riječi: rudarstvo, podzemna eksploatacija, brzina napredovanja, troškovi, podgrada, ankeri, izrada prostorija, mehanizacija.