OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 26.05.2017. godine

 


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V L J U J ESelma Hukić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:

 

„Adekvatnost bankarske podrške investicionom finansiranju srednjih i velikih proizvodnih preduzeća”u utorak 13.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  pred Komisijom u sastavu:   1.Dr.sc. Izudin Kešetović, redovni profesor, predsjednik,
uža naučna oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika),
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
2.Dr.sc. Emira Kozarević, vanredni profesor, mentor/član,
uža naučna oblast “Finansije i finansijska politika”,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
3.Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, docent, član,
uža naučna oblast “Finansije i finansijska politika”,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Sead Omerhodžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADAMagistarski rad pod naslovom„Adekvatnost bankarske podrške investicionom finansiranju srednjih i velikih proizvodnih preduzeća“ima 151 stranicu A4 formata, sa 107 stranica osnovnog teksta, 5 stranica koje se odnose na popis literature, te 39 stranica priloga. Za istraživanje je korišteno 113 bibliografskih jedinica, a obuhvataju: knjige i članke objavljene u naučnim časopisima i zbornicima radova, internet izvore, studije, istraživačke projekte i izvještaje državnih institucija. Korišteni izvori su referentni za predmetno istraživanje. Rad je struktuiran tako da sadrži: uvod, četiri poglavlja, zaključak, popis literature i priloge.
Tretirana materija je u okviru osnovnog teksta ilustrovana sa 9 slika, 21 grafikom i 35 tabela. Teorijsko-metodološki dio istraživanja je pretežno prezentiran u prva tri poglavlja, a u četvrtom poglavlju su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja.
PredmetistraživanjauovomzavršnommagistarskomradujesteadekvatnostiliusklađenostbankarskihproizvodaiuslugasazahtjevimasrednjihivelikihproizvodnihpreduzećauFederacijiBiHprifinansiranjunjihovihinvesticionihprojekata. U skladu sa specificiranim problemskim pitanjima i definisanim predmetom istraživanja, opšti cilj rada jeste utvrditi nivo usklađenosti Finansijsko tržište u Bosni i Hercegovini je mlado i tek počinje da se razvija. S tim u vezi,  za preduzeća u Bosni i Hercegovini preovladavajući izvor finansiranja prilikom investiranja predstavljaju krediti poslovnih banaka, dok alternativni instrumenti finansiranja, kao što su vrijednosni papiri imaju zanemarljivu ulogubankarskih proizvoda i usluga sa zahtjevima srednjih i velikih proizvodnih preduzeća u Federaciji BiH kod finansiranja njihovih investicionih projekata. Poseban značaj rada ogleda se u činjenici da je, kako na osnovu konsultovanja referentne literature tako i na osnovu primarnog i sekundarnogistraživanja,ukazano na specifičnost poslovanja na bankocentričnim tržištima, a posebanakcent stavljen je na utvrđivanje ponude poslovnih banaka (kamatne stope, cijene obrade kredita, obezbjeđenje plaćanja, hipoteke i brzina usluge) u finansiraju investicionih projekata srednjih i velikih proizvodnih preduzeća u Federaciji BiH kao i na ispitivanje nivoa tražnje kod srednjih i velikih proizvodnih preduzeća u Federaciji BiH za dugoročnim kreditima poslovnih banaka prilikom finansiranja njihovih investicionih projekata.

Ključne riječi: finansijski sistem, finansijsko tržište, banke, proizvodna preduzeća, investicioni projekti, finansiranje investicija, dugoročni zajmovi