OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 21.03.2017. godine
O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Haxhiu dr Aziz, dana 14.04.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

« Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanbolničkim uslovima »,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet „Fiziologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Mensura Aščerić, redovni profesor za nastavni predmet „Farmakologija i toksikologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr.sc. Fahir Bečić, vanredni profesor za nastavni predmet „Farmakologija“,
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.