OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TAmela Hamamdžić, diplomirani defektolog tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Stavovi i socijalna distanca prema slijepim i slabovidnim osobama“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 12.01.2017 u 13:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:1. dr sc. Elvis Vardo, docent za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. dr sc. Miroslav Gavrić, docent za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr sc. Erna Emić, docent za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  prof. dr. sc. Tamara Efendić Spahić.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


 


REZIME RADAOštećenje vida je problem koji može nastati u bilo kojoj životnoj dobi. Slijepe i slabovidne osobe su kroz dug historijski period bile krajnje surovo tretirane, međutim, posljednih nekoliko decenija njihovim pravima se posvećuje posebna pažnja. Slaba ili skoro nikakva socijalizacija je ipak problem sa kojim se suočavaju slijepe i slabovidne osobe u nekim državama, stoga je motiv za ovo istraživanje upravo bio nepovoljan društveni položaj osoba oštećenog vida.
Cilj ovog rada bio je ispitati kakvi su stavovi i socijalna distanca prema slijepim i slabovidnim osobama. U užem smislu istraživao se nivo socijalne distance i stavovi prema osobama oštećenog vida, povezanost osobina ličnosti i stavova i socijalne distance prema osobama sa oštećenjem vida, te je provjereno da li postoji razlika u stavovima i socijalnoj distanci u odnosu na socijalno iskustvena obilježja.
Uzorak je sačinjavalo 100 ispitanika, studenata Univerziteta u Tuzli, odsjek: Pedagogija-psihologija i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla. Uzrasna dob ispitanika je od 19 do 24 godine. U radu su korištene metoda teorijske analize i surwey metoda. Za potrebe istraživanja je konstruisan nestandardizovan anketni upitnik kojim su se prikupila socijalno-iskustvena obilježja ispitanika, te ispitali stavovi i nivo socijalne distance,  te je korišten Upitnik Velikih pet plus dva kako bi se ispitala povezanost osobina ličnosti sa stavovima i socijalnom distancom. 
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da su stavovi ispitanika prema slijepim i slabovidnim osobama pozitivni, te da je nivo socijalne distance nizak. Između stavova i osobina ličnosti nije pronađena statistički značajna povezanost, dok većina socijalno-iskustvenih obilježja spada u sistem statistički značajnih determinanti socijalne distance i stavova prema osobama sa oštećenjem vida.