OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TLejla Halilović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Oblici rada u nastavi gramatike u osnovnoj školi“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 03.03.2015. godine u 13:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Marica Petrović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Marijana Nikolić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Sead Nazibegović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije: dr. sc. Izet Beširović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.REZIME RADA


Tema ovog rada je nastava gramatike i oblici rada. Oblici rada koji se koriste u nastavi, svakodnevno su tema raznih sjednica i seminara nastavnika i drugih stručnih organa u nastavi i obrazovanju.
Pokušat će se saznati šta su pojedini autori do sada kazali i konstatovali o oblicima rada, ispitati koji je oblik rada dominantan u nastavi, te pokušati da se osvijetlti povezanost primjene svih oblika rada. Ovdje je istražena, kritički analizirana i provjerena primjena pojedinih oblika rada u nastavi gramatike u osnovnoj školi.
Oblici rada u nastavi su dio metodike, i zajedno sa principima i metodama rada čine jedinstvo.
Ovaj rad se sastoji iz dvaju dijelova.
Prvi dio - teorijski dio će se osvrnuti na spoznaje koje su do sada zabilježili mnogi autori.
Drugi dio - metodološki dio pokazuje nam rezultate do kojih se došlo anketiranjem (izvršit će se analiza, grafičko i tabelarno prezentiranje rezultata istraživanja i anketiranja). Rezultati dobiveni ovim istraživanjem, upućuju nas na zaključak da postoje razlike u korištenju oblika rada. Neophodno je koristiti sve oblike rada, koji su neodvojivi, te ih je najbolje kombinovati. Primjena različitih oblika rada pridonosi optimalnom  ishodu rezultata učenja.
Cilj ovog istraživanja je bio ispitati, analizirati i interpretirati dominantne oblike rada u nastavi gramatike u bosanskom jeziku. U metodološkom dijelu će biti prikazani rezultati istraživanja, njihov tabelarni i grafički prikaz, kao i interpretacia rezultata.
Učenik u savremenoj nastavi ne može se posmatrati na stari način. Učenik je sada istraživač, stvaralac. Nastava treba da poštuje ličnost svakog učenika, pa upotreba samo jednog oblika rada ne pruža velike mogućnosti.
 Učenici najbolje rezultate postižu ukoliko se primjenjuju nastavne metode i oblici rada prilagođene njihovim psihofizičkim sposobnostima i sadržajima koji se realizuju.