OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 28.12.2016. godina

 Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta
O B J A V L J U J E
 Elmin Halilović,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:„Kvalitet životne sredine područja općine Kladanj”


u petak  13.01.2017. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14 sati
pred Komisijom u sastavu:
1. Dr. sc. Sabahudin Smajić, docent, predsjednik
Uža naučna oblast " Fizička geografija "
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli;
2. Dr. sc. Semir Ahmetbegović, docent, mentor i član
Uža naučna oblast " Fizička geografija"
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli i
3. Dr. sc. Dževad Mešanović, docent, član
Uža naučna oblast „Antropogeografija"
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u TuzliZa zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je dr.sc. Alen Lepirica, docent   za užu naučnu oblast  „Fizička geografija“  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
REZIME RADA U radu je istražen kvalitet životne sredine područja općine Kladanj. U teorijskom dijelu rada razmotreni su osnovni pojmovi vezani za tematiku istraživanja. Izvršen je  pregled ranijih istraživanja koja su dala osnovne informacije potrebne pri izradi rada. U radu je navedena metodologija istraživanja u okviru koje je istaknut predmet, cilj i zadaci istraživanja,  postavljena hipoteza i podhipoteze istraživanja te navedene istraživačke metode i tehnike korištene tokom izrade magistarskog rada.
U radu su opisane osnovne fizičkogeografske i društvenogeografske karakteristike općine Kladanj. Ključni dio rada jeste analiza faktora koji u najvećoj mjeri utiču na kvalitet životne sredine područja općine Kladanj. U ovom dijelu rada analizirano je: stanje kvaliteta zraka, kvalitet voda, način korištenja pedološkog pokrova, stanje vegetacijskog pokrova i stepen očuvanosti faune. U diskusiji su istaknuti geoekološki problemi koji narušavaju kvalitet životne sredine istraživanog područja te mjere i prijedlozi za rješavanje ovih problema.
Ključne riječi: životna sredina, održivi razvoj, zrak, voda, zemljište, geoekološki problemi, Kladanj.