OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 14.03.2017. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Hadžimuratović dr Admir, dana 15.04.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Značaj perkutane biopsije u dijagnostici glomerulopatija kod djece»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Belkisa Čolić-Hadžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Fahrija Skokić, redovni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr.sc. Selma Muratović, docent za nastavni predmet „Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
 


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.