OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.12.2016. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr sc. Amra Gadžo, dana 03.02.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Modeliranje integralnog sistema računovodstva profitabilnosti za proizvodna preduzeća u BiH»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.  Dr sc Reuf Kapić, redovni profesor, uža naučna oblast: “Računovodstvo”
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.  Dr sc. Sado Puškarević, vanredni profesor, uža naučna oblast: “Računovodstvo”
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član/mentor,
3.  Dr sc. Ibro Popić, vanredni  profesor, uža naučna oblast: “Računovodstvo i revizija”
Fakultet za poslovni menadžment Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.