POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA PROGRAM 5. INTERNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI
30.11.2016. god.
Univerzitet u Tuzli ponovno raspisuje Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata po Programu 5. „Uređenje prostora, nabavka prioritetne opreme i software-a za naučnoistraživački rad“.


Kriteriji za dodjelu sredstava:
- lista prioriteta fakulteta za uređenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad sa obrazloženjem;
- trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
- neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučnoistraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
- neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
- broj potencijalnih korisnika oprema;
- značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
- detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
- obrazložena izjava sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe;
- učešće ustanove.

Napomena: Prijave podnesene na prvi objavljeni Interni poziv po Programu 5. biće ponovo razmatrane, pa podnosioci istih nisu dužni dostavljati iste prijave.


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 107.300,00 KM.


Sastavni dio ovog Internog poziva čini aplikacioni obrazac i izjava dekana, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za pitanja NIR-a.


Prijave na poziv podnose se u dva (2) primjerka Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: petak, 30.12.2016. godine.

 

Obrazac 5

Izjava dekana