Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

UNIVERZITET U TUZLI
BR: 01/2-6666-7/14
Tuzla, 21.11.2014. god.

 PREDMET: Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

 


Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, na osnovu kojeg  Univerzitet u Tuzli raspisuje

 


INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE
OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2014. GODINI

 


po programima kako slijedi:


1. „Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“Kriteriji za dodjelu sredstava:

- redovnost izlaženja;
- recenziranje radova i popis recenzenata;
- postojanje domaće i međunarodne saradnje;
- sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
- dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
- relevantnost i referentnost naučne manifestacije sa koje se izdaje zbornik radova,
- relevantnost i referentnost bibliografije za određenu naučnu oblast ili opće naučne tokove u BiH i svijetu,
- detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (predračuni i sl.).

Korisnici sredstava: fakulteti/Akademija Univerziteta u Tuzli, te njihovo akademsko osoblje

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa, odnosno zbornika ili bibliografija isključivo u dijelu     koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi     tehničke pripreme i štampanja časopisa, odnosno zbornika ili bibliografije), bez     autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 10.000,00 KM

Aplikacioni obrazac 1


Izjava dekana
 
2. „Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“Kriteriji za dodjelu sredstava:

- dokaz da su magistarski rad ili doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 24.09.2013. godine do 12.12.2014. god;
- dokaz o visini troškova odbrane magistarskog rada ili doktorske disertacije;
- biografija kandidata sa bibliografijom;
- ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima finansirao izradu i odbranu magistarskog rada ili doktorske disertacije;
- ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane magistarskog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao naučni stepen magistra nauka, odnosno doktora nauka;
- podrška će se dodjeljivati u jednokratnom iznosu.

Korisnici sredstava: Zaposlenici Univerziteta u Tuzli  - kandidati za sticanje     naučnog stepena magistra nauka, odnosno doktora nauka.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 30.000,00 KM.

Aplikacioni obrazac 2a
Aplikacioni obrazac 2b

 

Izjava aplikant
 3. „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“Kriteriji za dodjelu sredstava:

- broj korisnika biblioteke;
- učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
- stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
- nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
- uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije projekta (troškovi nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplata za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškovi učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškovi nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda), bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 3.000,00 KM. 


Aplikacijski obrazac 3

 

Izjava dekana

 


4. „Međuinstitucionalna naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera (po osnovu potpisanih sporazuma)“Kriteriji za dodjelu sredstava:

- potpisan sporazum ili protokol o međudržavnoj ili međuinstitucionalnoj međunarodnoj saradnji;
- značaj saradnje za Federaciju i BiH;
- očekivani rezultati saradnje;
- referentnost učesnika u programu saradnje.
   
Korisnici sredstava: fakulteti/Akademija Univerziteta u Tuzli

Univerzitet dodjeljuje, u slučaju međuinstitucionalnih sporazuma, a u     skladu sa finansijskim  mogućnostima, podršku učešću u naučno-tehnološkoj saradnji međunarodnog karaktera i drugim oblicima međunarodne saradnje isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove učešća (troškovi putovanja, smještaja i ishrane, članarine i druge naknade za članstvo u krovnim međunarodnim strukovnim organizacijama, sufinansiranje projektnih aktivnosti predviđenih sporazumom).

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 3.000,00 KM.


Aplikacijski obrazac 4

 

Izjava dekana
 5. „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“

 


Kriteriji za dodjelu sredstava:


- referentnost istraživača;
- detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
- potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,
- detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 34.425,00 KM.
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni putni troškovi i troškovi boravka neophodni za provođenje istraživanja, troškovi obavljanja istraživanja-naknade za provođenje     laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih     materijala neophodnih za istraživanje, troškovi publikovanja rezultata projekta), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica, te troškova nabavke opreme.


Aplikacioni obrazac 5

 

Izjava dekana


 6. „Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački rad“Podrška falultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  dodjeljivaće se u skladu sa slijedećim kriterijima:


- lista prioriteta fakulteta za uređenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad sa obrazloženjem;
- trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
- neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučnoistraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
- neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
- broj potencijalnih korisnika oprema;
- značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
- detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
- obrazložena izjava ustanove sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe;
- učešće ustanove.


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 137.000,00 KM.
Napomena: Program 6  podrazumijeva i projekte pretplate na relevantne baze


Aplikacioni obrazac 6

 

Izjava dekana

 


Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za pitanja NIR-a.

Prijave na poziv podnose se u dva (2) primjerka Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: petak, 12.12.2014. godine.

Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za pitanja NIR-a svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba.