OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 12.05.2017. godine

Na osnovu člana 97. Pravilnika o o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku za sticanje doktorata nauka u JU UUniverzitet u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V L J U J ESabina Fejzić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom:„Primjena računovodstva odgovornosti u cilju racionalizacije poslovanja preduzeća“u srijedu  24.05.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14,00 sati, pred Komisijom u sastavu:


   
1.Dr. sc. Reuf Kapić, redovni profesor, predsjednik,
    uža naučna oblast  „Računovodstvo“,
    Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2.Dr. sc. Selma Novalija Islambegović, vanredni profesor, član/mentor,
    uža naučna oblast „Računovodstvo“,
    Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli,
3.Dr. sc. Rajko Radović, redovni profesor, član,
    uža naučna oblast „Računovodstvo i revizija“,
    Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini Univerziteta Istočno Sarajevo.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Sado Puškarević, redovni profesor   za užu naučnu oblast  „Računovodstvo“ Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 
Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.REZIME RADA


U magistarskom radu Sabine Fejzić, dipl.oec. pod naslovom „Primjena računovodstva odgovornosti u cilju racionalizacije poslovanja preduzeća“ ukazujese na značaj, karakteristike i specifičnosti računovodstva odgovornosti kao dijela menadžerskog računovodstva. U savremenim uslovima tržišnog privređivanja sve više se primjenjuje računovodstvo odgovornosti kao sredstvo za ostvarivanje planiranih ciljeva preduzeća. Ovo se posebno odnosi na složena preduzeća kod kojih je više izražena potreba za primjenom računovodstva odgovornosti. Osnove sistema računovodstva odgovornosti leže u adekvatnom povezivanju organizacije, upravljačke funkcije i računovodstvene funkcije. Iz navedenog proizilazi potreba provođenja adekvatne decentralizacije upravljačke funkcije u skladu s potrebama organizacije, dislociranosti i diverzificiranosti organizacijskih jedinica, odnosno u skladu s formiranim centrima odgovornosti. Centri odgovornosti mogu biti formirani kao poslovni segmenti, u kojem slučaju postoji potreba za eksternim izvještavanjem u skladu s Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja (MSFI) 8 – Poslovni segmenti. Svemu tome se mora prilagoditi računovodstvena funkcija koja treba da omogući planiranje i mjerenje rezultata pojedinih dijelova preduzeća, kao i obezbijediti odgovarajuća informatička podrška za mjerenje ostvarenih performansi na osnovu budžetiranih i ostvarenih veličina iz ranijeg perioda. U sistemu računovodstva odgovornosti menadžer preuzima odgovornost za ostvarivanje planiranih finansijskih rezultata centra odgovornosti, odnosno poslovnog segmenta kojim upravlja. Bitno je razlikovati rezultate centara odgovornosti od rezultata menadžera centara odgovornosti. Princip kontrolabilnosti je ključan za razdvajanje menadžerske performanse od performanse centra odgovornosti kojim upravlja. Menadžer može biti odgovoran samo za rezultate nad kojim ima kontrolu, odnosno na koje svojim odlukama može uticati. Ostvarujući rezultate centara odgovornosti koji su u skladu srezultatima preduzeća u cjelini, ostvaruju se strateški ciljevi samog preduzeća i doprinosi povećanju bogatstva vlasnika. Sve navedeno se provodi u cilju racionalizacije poslovanja preduzeća, povećanja prihoda i racionaliziranja troškova centara odgovornosti, a samim tim i preduzeća kao cjeline.