FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Fakultet elektrotehnike ima dugu i bogatu tradiciju naučno-istraživačkih aktivnosti koje se kreću od fundamentalnih do primijenjenih istraživanja.

Naučno-istraživačke aktivnosti nastavnika i saradnika leže u oblastima:

 

- istraživanja i razvoja fosilnih i obnovljivih izvora energije

- istraživanja i razvoja u oblasti distribucije i prenosa električne energije i razvoja novih alata koji se mogu koristiti
  u praktičnim analizama i projektovanju

- istraživanje u oblasti efikasnog korištenja energije

- istraživanje u oblasti upravljanja sigurnošću, pouzdanošću i stabilnosti elektroenergetskih sistema korištenjem
  različitih pristupa i algoritama

- istraživanja u oblasti tržišta električne energije

- istraživanja distribuiranih izvora energije i pametnih mreža na mjernim i upravljačkim uređajima sa dvosmjernom
  komunikacijom u proizvodnji, prenosu, distribuciji i potrošnji električne energije

- istraživanje u oblasti kvaliteta električne energije

- istraživanje u oblasti linearnih, nelinearnih i hibridnih sistema automatskog upravljanja

- istraživanje u oblasti modeliranja, identifikacije i simulacije kompleksnih dinamičkih sistema

- istraživanja u oblasti robotike kao što su arhitekture različitih upravljačkih sistema i senzorskih sistema

- istraživanja u oblasti optimalnog upravljanja sistemima i optimalne obrade signala

- istraživanja i razvoj elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) podsistema automobila

- istraživanja u oblasti obrade i analize digitalnih slika (robotska vizija, medicinske slike)

- istraživanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

- razvoj softverskih rješenja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

 

Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:


- Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

- Naučno-istraživačkih projekata podržanih od zainteresovanih privrednih subjekata (elektroindustrija,
  elektroprivreda, auto industrija, hemijska industrija, rudnici)

- Naučno-istraživačkih projekata podržanih od vladinih i nevladinih naučnih fondova (Ministarstva, SOROS,
  WUS, ...)

- Naučno-istraživačkih projekata podržanih od naučnih fondova evropske unije, zemalja evropske unije i SAD
  (Evropska komisija, Vlade Njemačke, Švajcarske, Britanije, Norveske, SAD, ...)
 
Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima (CC, SCI indeksi) (IEEE Transactions, Elsevier, Springer, ...), ostali časopisi (WSEAS Transactions, Energija, ...), referentne konferencije i kongresi (IEEE, IFAC, IASTED, WSEAS, MIPRO, CIGRE, ...), te doktorskim i magistarskim disertacijama.