OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2017. godine
O B J A V LJ U J E
 


da će mr. sc. Amir Fazlić, dipl. inž. tehnologije, dana 17.03.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Istraživanje efikasnosti odsumporavanja dimnih plinova u procesima sa krutom fazom otpadne destiler lužine»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Franc Andrejaš, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inžinjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Zoran Iličković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr.sc. Nurudin Avdić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hemijske tehnologije“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.