Erasmus+ stipendije za pet studenata na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26.04.2018.godine

Obavještavamo vas da je Univerzitet Wroclaw, Poljska, objavilo Konkurs za dodjelu pet stipendija studentima I, II i III ciklusa Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2018/19. godine.


Stipendija za studente obuhvata period od 5 mjeseci u iznosu od 4.025 EUR.


Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


Potrebna dokumentacija za studente:

1.    Prijavni obrazac
2.    Fotografija (formata 35x45 mm)
3.    Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
5.    CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
6.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
7.Prijedlog istraživanja (za studente III ciklusa)
8.Pozivno pismo (za studente III ciklusa)

ROK ZA PRIJAVU JE 25.05.2018.GODINE

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + WROCLAW

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526