Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.05.2020. godine

Univerzitet u Granadi, Španija je objavio konkurs za dodjelu dvije stipendije studentima I, II i III ciklusa studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2020/21. godine. 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Više informacija o konkursu, procesu apliciranja, instukcijama za popunjavanje dokumentacije i ostale korisne informacije možete pronaći na: http://internacional.ugr.es/pages//perfiles/estudiantes//incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en, te
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes


ROK ZA PRIJAVU JE 25.05.2020. GODINE.


Potrebna dokumentacija za studente:
1.    Prijavni obrazac
2.    Fotografija (JPEG; Dimenzije: 212 x 264; Rezolucija: 300 ppp; Veličina: do 500K)
3.    Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.    CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.    Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7.    Certifikat o poznavanju i španskog i engleskog jezika, minimalno nivo B1
8.    Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9.    Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta, pismo prihvatanja potpisano od strane koordinatora/mentora sa Univerziteta u Granadi
10.    Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta, kratak opis istraživačkog kurikuluma, plan istraživanja, pismo prihvatanja potpisano od strane koordinatora/mentora sa Univerziteta u Granadi (Kako dobiti pismo prihvatanja: http://internacional.ugr.es/pages/preadmisiondoctoradoka107_in)

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se preporučuje poznavanje španskog jezika. Ukoliko student odabere da sluša sve predmete na engleskom jeziku, onda dokaz o poznavanju jezika treba da bude za engleski jezik (izuzetak su studenti odsjeka Engleski jezik i književnost). Univerzitet u Granadi zahtjeva od studenta da dostavi certifikat o poznavanju španskog odnosno engleskog jezika, minimalno nivo B1. Ne prihvataju potvrdu iz srednje škole o slušanju engleskog jezika kao predmeta.

Informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr
Dodatni link za certifikat za španski jezik:
https://www.clm-granada.com/elade/index-en.html

Predmete na engleskom jeziku za studente I ciklusa pogledajte na:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/oferta-academica-en-ingles/academicofferundergraduate201920

Predmete na engleskom jeziku za studente II ciklusa pogledajte na:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/oferta-academica-en-ingles/academicoffermaster201920

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

Napomena: Nominovani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju od 01.06. do 05.06.2020. godine NAKON nominacije od strane Univerziteta u Tuzli putem linka:
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529