Erasmus+ stipendije Ondokuz Mayis Univerziteta, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.10.2019.godine

Ondokuz Mayis Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu dvije stipendije za ljetni semestar akademske 2019/20. godine.

Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa studija Pravnog fakulteta, Edukacijskog-rehabilitacijskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Rudarskog-geološko-građevinskog fakulteta - odsjek Građevinarstvo, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm). Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 4.11.2019. GODINE.

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Erasmus Student Application Form – dostaviti popunjen obrazac
3. Fotografija (JPEG; Dimenzije: 212 x 264; Rezolucija: 300 ppp; Veličina: do 500K)
4. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
5. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
7. First Contact and Accomodation – dostaviti popunjen obrazac
8. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
9. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
10. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
11. Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta
12. Za studente III ciklusa: Kopija diplome I i II ciklusa i kopije dodatka diplome (ili uvjerenje o položenim ispitima) na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta

Više informacija o studiranju na Ondokuz Mayis Univerzitetu možete pronaći na sljedećim linkovima: 

Katalog: http://ebs.omu.edu.tr
Spisak predmeta: http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/English_Courses_for_2017_-2018_1.pdf
Vodič za studente na razmjeni: http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/student-guide.html

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ ONDOKUZ MAYIS, TR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522