Erasmus+ stipendije Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.11.2019.godine

Afyon Kocatepe Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu ukupno dvije stipendije za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Jedna stipendija je namijenjena za redovno slušanje predmeta u toku navedenog semestra (5 mjeseci), a druga stipendija je namijenjena za stručnu praksu odnosno takozvani internship (2 mjeseca).

Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija za sljedeća studijska područja: gluma (scenske umjetnosti), menadžment, pravo, tjelesni odgoj i sport, prehrambena tehnologija, rudarstvo i građevinarstvo.

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm). Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 15.12.2019. GODINE.

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9. Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta

Više informacija o studiranju na Afyon Kocatepe Univerzitetu možete pronaći na sljedećim linkovima: 

Web stranica: https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm
Informacije za Erasmus+ studente: https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/erasmus.htm

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON KOCATEPE. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522