OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija Uskufija br. 7.
                 TUZLA

 


O B A V I J E S T

 


Kandidat Mehmed Efendić, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

 

Reparacije žrtvama genocida u Srebrenici,

 

dana 26. 12. 2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Nezir Pivić, doc. – predsjednik,
Uža naučna oblast Krivično pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
2. Dr sc. Dževad Mahmutović, doc. – mentor i član
Uža naučna oblast Krivično pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Vedad Gurda, doc. – član,
Uža naučna oblast Krivično pravna
Pravni fakultet Univerziteta u TuzliMagistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 15,00 sati

Pristup javnosti je slobodan.

 


REZIME RADA


Reparacije, odnosno sveobuhvatan pristup programima reparacija, zahtijeva studiozne analize, utemeljene na naučno utvrđenim činjenicama. Pored iskustvenih oni u svom opisu moraju inkorporirati i sudski utvrđene činjenice, u kojima je utvrđena pojedinačna odgovornost onih koji su proizveli žrtve. U radu se, nakon opštih razmatranja o Srebrenici historijskog kontinuitet postojanja Srebrenice u pogledu socio-demografskih karakteristika, razmatraju etiološko-fenomenološki aspekti genocida izvršenog u Srebrenici, nad bošnjačkim stanovništvom i događanjima koja su okarakterisana kao pripreme za izvršenje genocida, napad i zauzimanje Srebrenice. Nakon historijskog presjeka razvoja inkriminacije genocida, analiziraju se odredbe o genocidu u međunarodnim dokumentima, te krivičnopravni aspekt krivičnog djela genocida. Teorijskim sagledavanjem odredbi o genocidu kroz komparaciju sa konkretnim radnjama genocida, utvrđenim u presudama ICTY-a, nastoji se ukazati na potrebu preciznijeg uređenja postojećih i uvođenje novih oblika reparacija za žrtve genocida, posebno ako se uzme u obzir činjenica da su zločini izvršeni u Srebrenici, u velikom broju bili nepoznati zločinima genocida izvršenim do 1995.godine svijetu, kako sa aspekta actu reus tako i mans rea. Istraživanjem percepcije efikasnosti reparacija žrtavama genocida u Srebrenici, zaključujemo da je budućem periodu u Srebrenici potrebno aktivnije raditi na poštivanju ljudskih prava, ostvarivanju prava na povrat imovine,  pružanju pravne pomoći, pronalasku, identifikaciji i sahrani posmrtnih ostatak žrtava i na pružanju ljekarske pomoći.
Ključne riječi: Srebrenica, genocid, žrtva genocida, reparacije, ICTY.