ECOBIAS - Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs

 

 

 

   
 
 
 

 

 

  

    KONZORCIJUM

    CILJEVI I AKTIVNOSTI

    NOVOSTI

 

 


Projekat ECOBIAS  - Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs -  Razvoj master studija iz ekološkog monitoringa i bioprocjene slatkovodnih ekosistema u visokoškolskim institucijama zapadnog Balkana.

 

Broj projekta: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

 

Ugovor o grantu broj: 2019-1991 / 001-001

 

Web addressa projekta: www.ecobiaserasmus.com

 

Finansijer: ERASMUS+ (Capacity Building)

 

Vrijeme trajanja projekta 15.01.2020. - 14.04.2023.

 

Budžet - 953,004.00 €

 

Projekat  ECOBIAS, ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje/vještine/tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu  sa nacionalnom i EU politikom.

 

Ciljevi projekta su:

 

- Razvoj i implementacija naprednog master kurikuluma u Ekološkom Monitoringu i Biološkoj Procjeni Akvatičnih Ekosistema (EMAB) na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana a u skladu sa bolonjskim i nacionalnim standardima za akreditaciju;

 

- Razvoj i implementacija kurseva cjeloživotnog učenja za sektor monitoringa okoliša u skladu sa EU Okvirnom Direktivom o vodama na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;

 

- Opremanje 7 laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema (EMAB) u institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;

 

- Razvoj regionalne akademske ECOBIAS mreže radi organizacije i promocije regionalne saradnje u oblasti Ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema.

 

Projektom koordinira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja. Koordinator projekta je prof. dr. Snežana Radulović, a administrator projekta je prof. dr. Dušanka Cvijanović.

 

Univerzitet u Tuzli je jedan od partnera u ECOBIAS projektu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu planirano je pokretanje novog master programa iz oblasti ekološkog monitoringa kopnenih voda. Kontakt osobe ispred Univerziteta u Tuzli za ECOBIAS su dr.sc.dc. Jasmina Kamberović – voditelj projekta (jasmina.kamberovic@untz.ba) i prof.dr. Vedad Pašić – dekan Prirodno-matematičkog fakulteta (vedad.pasic@untz.ba).