OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 13.6.2017. god.
 


O B J A V L J U J E
 


Aldin Džinić, bachelor inžinjer geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„IZBOR MJERA SANACIJE KOD SAOBRAĆAJNICE ZAHVAĆENE KLIZIŠTIMA U SLOŽENIM GEOTEHNIČKIM USLOVIMA“, dana 23.06.2017. godine sa početkom u 14,30 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Adnan Ibrahimović, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika',
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Kenan Mandžić, vanredni profesor, uža naučna obalst 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika', mentor/član,
RGGF Univerziteta u Tuzli,
3. Dr.sc. Elvir Babajić, docent, uža naučna oblast Mineralogija i petrologija,
RGGF Univerziteta u Tuzli, član.Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.REZIME RADA

 


Tema magistarskog rada je aktuelna, ima naučni, stručni i aplikativni karakter za istraživanje, i analizu uticaja geotehničkih karakteristika terena zahvaćenog klizištem, u zoni trase saobraćajnice, na izbor optimanih sanacionih mjera. Ovim radom dobiveni su pokazatelji kako pravilno izvedena geološka i geotehnička istraživanja u složenim geotehničkim uslovima, predstavljaju osnovu za izradu adekvatnog geotehničkog modela lokacije klizišta, na osnovu kojeg se predložene adekvatne mjere sanacije. Na primjeru više klizišta koja su zahvatila saobraćajnicu na magistralnog puta M-18, Tuzla-Bijeljina, pokazalo se kako se geotehnički uslovi u terenu mijenjaju od lokacije do lokacije, što direktno utiče i na izbor optimalnih mjera sanacije. Pri izradi magistarskog rada korištena je raspoloživa dokumentacija, literaturni podaci, podaci terenskih istraživanja, te rezultati laboratorijskih ispitivanja koji su provedeni na uzorcima sa predmetnih lokacija.