OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 11.05.2017. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


 

O B J A V L J U J E


 
Nermina Džanić, bachelor matematike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „GLOBALNA DINAMIKA DISKRETNOG GENERALIZIRANOG BEDDINGTONOVOG HOST-PARASITOID MODELA“     
u petak  19.05.2017. godine u Sali broj: 205  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14 sati
pred Komisijom u sastavu:1.Dr.sc. Zehra Nurkanović, vanredni profesor, predsjednik
za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
2.Dr.sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor, mentor i član
za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
3.Dr.sc. Mirela Garić-Demirović, docent, član
uža naučna oblast „Primijenjena matematika i računarstvo“
Prirodno-matematički  fakultet  Univerziteta u Tuzli
Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Samra Sadiković, docent, uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
REZIME RADA

                                                   
Ovaj magistarski rad se sastoji od četiri poglavlja:
 1. Uvod i preliminarni rezultati
 2. Generalizirani Beddingtonov model
 3. Analiza stabilnosti Beddingtonovog modela s Alleejevim efektom
4. Kvalitativno ponašanje jednog specijalnog generaliziranog Beddingtonovog modela.

U prvom poglavlju navedeni su osnovni pojmovi i rezultati o diskretnim dinamičkim istemima diferentnih jednadžbi. Ukratko su objašnjeni pojmovi stabilnosti fiksnih tačaka za jednodimenzionalna i dvodimenzionalna preslikavananja, te su navedeni odgovarajući alati za izračunavanje centralnih, stabilnih i nestabilnih mnogostrukosti. Razmatrane su različite vrste bifurkacija u okviru čega su navedeni dobro poznati rezultati i to: Teorem o bifurkaciji sedlo-čvor, Teorem implicitne funkcije i Teorem o bifurkaciji udvostručavanja perioda. Na kraju prvog poglavlja predstavljeni su različiti srodni biološki modeli, te je ukratko opisan pojam Alleejevog efekta.
U drugom poglavlju ispitana je stabilnost i invarijantne mnogostrukosti diskretnog host-parasitoid modela

 


                                         
koji je generalizirana verzija Beddington-Nicholson-Baileyevog modela.
U trećem poglavlju proučavana je analiza stabilnosti Beddingtonovog modela s Alleejevim efektom, posebno na populaciji parazitoida, a posebno na populaciji domaćina. Alleejev efekt je fenomen u iologiji okarakterisan kao pozitivni odnos između gustine populacije i pojedinačne sposobnosti preživljavanja.
Četvrto poglavlje posvećeno je ispitivanju kvalitativnog ponašanja jednog specijalnog generaliziranog Beddingtonovog modela. Proučavano je globalno ponašanje jedinstvene tačke ekvilibrijuma i brzina konvergencije pozitivnih rješenja koja konvergiraju jedinstvenoj pozitivnoj tački ekvilibrijuma. Nakraju četvrtog poglavlja dato je nekoliko primjera koji su nam poslužili za ilustraciju navedene teorijske diskusije.