OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 09.01.2017. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat UniverzitetaO B J A V L J U J E


 
Nenad Džanić, profesor hemije  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom :„DIZAJNIRANJE SINTEZE SUPSTITUIRANIH INDOLA“u petak  03.02.2017. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 11 sati
pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Majda Srabović, docent, predsjednik
Uža naučna oblast „Organska hemija“
Prirodno-matematički  fakultet  Univerziteta u Tuzli.
2. Dr.sc. Snježana Marić, vanredni profesor, mentor i član
Uža naučna oblast „Organska hemija“
Prirodno-matematički  fakultet  Univerziteta u Tuzli.
3. Dr.sc. Zahida Ademović, vanredni profesor, član
Uža naučna oblast "Organska hemija"
Tehnološki  fakultet  Univerziteta u  Tuzli.
 Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se dr.sc. Jasmin Suljagić, docent,  uža naučna oblast „Organska hemija” Tehnološki  fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADAAlkaloidi su definisani kao bazni azotni produkti biljaka koji imaju specifično dejstvo na organizam ljudi i životinja. Krajem 18-tog i početkom 19-tog vijeka započela je nova epoha u medicini, farmaciji i hemiji koja je neraskidivo povezana sa istorijatom alkaloida i alkaloidnih droga.
U početku su u terapiji primjenjivane alkaloidne droge, a da njihove aktivne komponente nisu bile poznate. Razvojem savremenih ekstrakcionih i instrumentalnih metoda bilo je moguće izolirati i odrediti aktivne sastojke mnogih alkaloidnih droga, tako da je danas poznato i u primjeni veliki broj preparata za bazi istih alkaloida i odgovarajućih polusintetskih derivata.
Indol je kondenzirani aromatski prsten, sačinjen od šestočlanog benzenovog prstena vezanog za pirolov prsten koji sadrži atom azota. Jezgro indola prisutno u spojevima koji su uključeni u istraživanja s ciljem  vrednovanja novih produkata koji posjeduju interesantne biloške aktivnosti poput antimikrobne, antiviralne, antituberkolozne, antiupalne, antikancerozne, antidijabetične, antikonvulzivne, antioksidantne i antidepresivne aktivnosti.
U radu su opisani osnovni pojmovi vezani za organske sinteze. Pobliže su objašnjeni indol alkaloidi, u kojim se biljkama nalaze, kao i načini na koji se mogu izolirati iz istih. Navedeni su mogući putevi sinteze indola, s posebnim osvrtom na metodu po Fischer-u.