OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 13.10.2017. godine


 O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Damir Džafić, prof. geografije dana 17.11.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Prostorni i populacioni razvoj gradskih naselja u slivu rijeke Spreče»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Alma Pobrić, vanredni  profesor, za užu naučnu oblast „Društvena geografija i turizam“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
2. Dr.sc. Salih Kulenović, profesor emeritus, za užu naučnu oblast „Antropogeografija“
Prirodno-matematički fakultet Univerzitetau Tuzli, mentor i član
3. Dr.sc. Anđelija Ivkov-Džigurski, redovni profesor,  za užu  naučnu oblast „Društvena geografija“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.