OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2016. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Sena Družić, diplomirani socijalni radnik, dana 17.01.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Nijaz Karić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Hariz Šarić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Posebna područja socijalnog rada“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Alisabri Šabani, vanredni profesor izabran za nastavni predmet „Socijalna patologija“
na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.