dr.sc. Zumreta Kušljugić o izboru i imenovanju rektora Univerziteta u Tuzli

KABINET REKTORA
Tuzla, 28.03.2017. god.

 

 Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli funkciju rektorice od 20. marta ove godine obavlja dr. sc. Zumreta Kušljugić, redovna profesorica Medicinskog fakulteta u Tuzli i šefica Odjela za kardiologiju u Internoj klinici UKC-a Tuzla, evropski kardiolog i predsjednica Udruženja kardiologa BiH, što je i njen primarni posao, te je član Akademije nauka Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Odluka da dr.sc. Zumreta Kušljugić, obavlja dužnost predsjednice Senata, odnosno rektorice Univerziteta u Tuzli do imenovanja vršioca dužnosti ili izbora rektora ove visokoškolske ustanove donesena je jednoglasno 20. marta na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli.


Naime, izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona data je, između ostalog, mogućnost da rektora nakon njegove smjene ili prestanka mandata zamijeni najstariji član Senata, što je u ovom slučaju i učinjeno.


„Na toj sjednici kolege su me jednoglasno glasajući zamolile da ja preuzmem funkciju rektorice do imenovanja vršioca dužnosti rektora. Obrazložila sam im da sam ja kardiolog po struci i da imam druge aktivnosti, ali da ću taj posao za dobrobit svih nas prihvatiti. Naravno, prihvatila sam da obavljam posao rektorice dok se naša akademska zajednica ne konsoliduje i ne zbije svoje redove, odnosno napravi ono što treba za dobrobit svih studenata, odnosno akademske zajednice u cjelini“, kazala je dr. sc. Zumreta Kušljugić.


U svom obraćanju na sjednici Senata, dr.sc. Kušljugić je istakla da akademska zajednica ne smije dozvoliti političke uticaje bilo koje vrste te da se mora vratiti osnovnoj obavezi, edukaciji studenata, praćenju naučnih dostignuća i konkurentnosti u naučno-istraživačkom radu. Dr. sc. Kušljugić naglašava da nije bilo nikakvih političkih uticaja na nju i da je na sjednici Senata održanoj 20.03.2017.godine, bilo koji drugi član Senata mogao biti najstariji, i da bi u tom slučaju Senat moramo njega verifikovati za lice koje obavlja funkciju Rektora Univerziteta u Tuzli.


„Obrazložila sam kolegama da mi ne smijemo dozvoliti političke uticaje, da smo mi uvijek bili edukatori, kao i da moramo biti primjer studentima i naraštajima koji dolaze iza nas. Također sam rekla da samo pod tim uslovima i bez kuloarskih priča, bez politike i bilo kakvih uplitanja možemo raditi, a da u suprotnom ni ja to ne želim. Posao Senata, kao najvišeg akademskog organa Univerziteta u Tuzli je da sprovodi najbolje politike Univerziteta, kreira najbolju nastavu, stalno radi sa studentima, jer upravo zbog njih i postojimo. Vladi TK, koja nas finansira, sa preko 20 miliona KM u prošloj godini,svakako moramo položiti račun, u šta smo utrošili novac i da li smo ostvarili ciljeve koje smo utrošenim novcem željeli postići“, istakla je dr.sc. Kušljugić.


Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, automatski je prestao mandat i menadžmentu Univerziteta, rektoru, kao i Upravnom odboru.


Na pomenutoj sjednici Senata, unutar akademske zajednice izabrana su i tri člana Upravnog odbora.


„Kolege su tajnim glasanjem izabrale tri člana Upravnog odbora: dr. sc. Zehrudin Osmanović, redovni profesor, dr.sc. Sandira Ešljan, vanredna profesorica i dr. sc. Selmira Brkić, redovna profesorica. Iz reda studenata izabrana je Esmeralda Mrkaljević,  studentica I ciklusa studija“, rekla je dr. sc. Zumreta Kušljugić, predsjednica Senata Univerziteta u Tuzli.


Posljednje izmjene Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ostavile su mogućnost da nadležna Skupštinska komisija, odnosno Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona vrši izbor i imenovanje vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Tuzli. Obzirom da je Senat Univerziteta iz svojih redova, kao najstariju članicu izabrao dr. sc. Kušljugić, Komisija je zauzela stav da izabrana rektorica istu dužnost može obavljati najduže šest mjeseci, odnosno do završetka standardne procedure i imenovanja rektora, kako je i predviđeno Zakonom.


 „Autonomija Univerziteta je širok pojam i mislim da ona trenutno nije narušena,  na nama je da kreiramo program rada Univerziteta u Tuzli na najbolji mogući način i jačamo njegov međunarodni uticaj i da iz reda akademske zajednice predlažemo i sami izaberemo najbolje profesore koji će nas predstavljati“, kazala je dr.sc. Zumreta Kušljugić.


Dr.sc. Zumreta Kušljugić poručila je studentima da se bave učenjem, jer ispitni rokovi tek predstoje, nastavnicima da se bave nastavnim procesom te svim uposlenicima Univerziteta u Tuzli, da pošteno i vrijedno rade posao koji su izabrali, kako bi obezbijedili svijetlu budućnost naše akademske zajednice tj. Univerziteta u Tuzli.