Odbrane doktorskih disertacija

 

mr.sc. Mujić-Ibralić dr Alma, dana 14.12.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Psihomotorni razvoj djece male porođajne mase». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Fehim Zilić, dipl.ing.tehnologije, dana 09.12.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Rabljena maziva ulja kao alternativno gorivo u proizvodnji cementa i njihov uticaj na kvalitet proizvoda i emisiju polutanata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Mirza Mehmedović, dipl.žurnalista, dana 09.12.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Mogućnost primjene evropskog modela medijske politike u javnim radio-televizijskim servisima u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Alma Muratović, dipl.oec., dana 07.12.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Strane direktne investicije kao determinanta tržišnog nastupa bosanskohercegovačkih kompanija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12 sati i 30 minuta.

 

mr.sc. Jahić dr Azra, dana 02.12.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički značaj kliničkih, morfoloških, imunofenotipskih i citogenetskih karakteristika akutnih mijeloidnih leukemija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Meho Majdančić, dipl.ing.poljoprivrede, dana 26.11.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Integralna zaštita kukuruza od zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Emir Imširović, dipl.ing.tehnologije, dana 21.11.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj hemijskih formi i sadržaja teških metala u tlu na prisustvo i distribuciju u voćnim plodovima i prerađevinama». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Elvis Baraković, profesor matematike, dana 21.11.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Vakuumska rješenja metrički afine gravitacije sa spektralnom analizom Diracovog operatora bez mase ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Prasko dr Subhija, dana 19.11.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ishodi liječenja antidepresivima u porodičnoj medicini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Aljukić dr Adnan, dana 16.11.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Klinički simptomi i laboratorijski parametri u procjeni ishoda abdominalne boli u djece». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,30 sati

 

mr.sc. Čustović dr Samir, dana 14.11.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj intraabdominalne aplikacije lokalnih anestetika na postoperativni tok nakon laparoskopske apendektomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Samir Karasuljić, profesor matematike i fizike, dana 04.11.2016. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Diskretizacija dvodimenzionalnog semilinearnog singularno-perturbacionog rubnog problema». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Fahira Alić, profesor bosanskog jezika i književnosti, dana 10.10.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Hamzić-Mehmedović dr Aida, dana 08.10.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Dijagnostički i prognostički značaj biomarkera akutne renalne insuficijencije u bolesnika sa kardiorenalnim sindromom tip 1». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Elvir Ferhatbegović, dipl.ing.tehn., dana 09.09.2016. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Upravljanje okolinskim egzogenim prirodnim rizicima u funkciji redukcije ranjivosti prostora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Nermin Tursić, dipl.politolog dana 08.09.2016. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Evropska unija kao nadnacionalni pravno-politički oblik ostvarivanja suvereniteta država članica». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Mirza Memić, dipl.ing.građevinarstva, dana 07.09.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeli analize armiranobetonskih ankerovanih dijafragmi primijenjenih za zaštitu građevinskih jama i susjednih objekata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Imširović dr Bilal, dana 30.08.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Komparacija konvencionalnog ultrazvuka, kontrastne MRI enterografije i diffusion-weighted MRI u evaluaciji pacijenata sa Crohn-ovom bolesti». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Džaferagić-Franca dr Azra, dana 26.08.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Javno-zdravstveni značaj zapaljenskih reumatskih bolesti na području Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Almira Mujkić, diplomirani defektolog somatoped, dana 18.07.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Karakteristične greške u čitanju i pisanju kod djece sa cerebralnom paralizom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Ilvana Trumić, profesor hemije, dana 15.07.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj primjene alternativnih goriva na sadržaj i distribuciju metalnih elemenata i polutanata pri produkciji cementa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Rijad Arnautović, dana 14.07.2016. godine će javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj primjenjenih tehnologija na sadržaj polifenola, biogenih amina i drugih sastojaka u alkoholnom i bezalkoholnom svijetlom pivu». Odbrana doktorske disertacije obavit će na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Selma Suljagić, dipl.ekonomista, dana 13.07.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Oblikovanje modela motivacije za uspješno upravljanje ljudskim potencijalima u velikim preduzećima Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Vukašin Balta, dana 17.06.2016. godine će javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Hidrogeološke karakteristike područja kao faktor definiranja zona rizika na koridoru Vc u smislu zaštite okoliša». Odbrana doktorske disertacije obavit će na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Sabitović dr Damir, dana 17.06.2016. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Imunofenotip limfocita periferne krvi i profil autoantitijela u juvenilnom idiopatskom artritisu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Ostrvica dr Edin, dana 15.06.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Klinički značaj serumskog humanog epididimalnog proteina 4 u pacijentica sa malignim tumorima jajnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

mr.sc. Midhat Osmić, dana 13.06.2016. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj konstrukcionih karakteristika ložišta parnih kotlova na proces sagorijevanja ugljenog praha» . Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Avdagić Pirić dr Melika, dana 03.06.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Poremećaji srčanog ritma i provođenja u bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Sanja Bajgorić, dana 01.06.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Valorizacija i nivoi razlika situaciono-motoričkih sposobnosti i situacione efikasnosti ekipa na svjetskom prvenstvu u rukometu za juniore 2013. godine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Adem Dautbašić, dipl.ing.tehnologije, dana 20.05.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Elektrohemijska depozicija i koroziona karakterizacija prevlaka na bazi Zn-Ni legura». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Samra Moranjkić, profesor matematike, dana 20.05.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Bazeni privlačenja jednog racionalnog antikompetitivnog sistema i Naimark-Sackerova bifurkacija jedne kvadratne racionalne diferentne jednadžbe drugog reda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali broj 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Suad Širanović, profesor biologije, dana 13.05.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sezonska distribucija i karakterizacija Listeria monocytogenes u rijeci Spreči». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali broj 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Ovčina Kurtović dr Nermina, dana 22.04.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj citokina kao prediktora psorijaze». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Gegić dr Merima, dana 22.04.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Osjetljivost i specifičnost fenotipskih i genotipskih metoda detekcije β-laktamaza proširenog spektra djelovanja kod Enterobacteriaceae». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Amra Rekić-Vuković, profesor matematike, dana 01.04.2016. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Moduli konveksnosti na normiranim  prostorima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Edisa Avdihodžić, dipl.ing.tehnologije, dana 29.03.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimizacija kinetičkih i procesnih parametara za proces kompostiranja komunalnog krutog otpada». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Alma Damjanović, profesor fizike, dana 16.03.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Nivoi radioaktivne kontaminacije pouzdanih bioindikatora na teritoriji Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Jusufović dr Rasim, dana 04.03.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Analiza troškova efikasnosti peginterferona ALFA-2A u poređenju sa peginterferonom ALFA-2B kod pacijenata oboljelih od hroničnog hepatitisa C». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Edin Salkić, dipl.ekonomista, dana 03.03.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Oblikovanje modela upravljanja kvalitetom generisano interakcijom zadovoljstva korisnika i kvaliteta bankarskih usluga». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Amir Zenunović, dipl.veterinar, dana 27.02.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj primjene organskog selena u koncentratnim smjesama na proizvodne rezultate i kvalitet mesa pataka». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Krupalija Solak dr Amina, dana 26.02.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kvalitet života, funkcionalni i serumski parametri kod pacijenata nakon barijatrijskog tretmana». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Salihović Hajdarević dr Denisa, dana 15.01.2016. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Učestalost, karakteristike i prognoza vaskularnih kongnitivnih sindroma nakon moždanog udara». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Kurtalić dr Sadat, dana 25.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «C-reaktivni protein i troponin kao prediktori mortaliteta pacijenata sa fibrilacijom atrija u srčanoj insuficijenciji». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15 sati i 30 minuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6