Odbrane doktorskih disertacija

 

mr.sc. Kurtalić dr Sadat, dana 25.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «C-reaktivni protein i troponin kao prediktori mortaliteta pacijenata sa fibrilacijom atrija u srčanoj insuficijenciji». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15 sati i 30 minuta.

 

mr.sc. Kurtalić dr Nermina, dana 25.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Faktori rizika za nastanak kožnih promjena oboljelih od dijabetes melitusa tipa 2». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Tošić dr Zoran,  dana 19.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Serumski markeri fibroze jetre prije i nakon tretmana hroničnog hepatitisa C». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Softić dr Izeta, dana 19.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kliničko-laboratorijski pristup dijagnozi i liječenju sepse novorođenčeta». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Pašić dr Amela, dana 18.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj indeksa tjelesne mase na pojavu, težinu i kontrolu simptoma astme u djece». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 2 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Jasmina Zlatarević, prof.njemačkog jezika i književnosti, dana 18.12.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj slikarskog impresionizma njemačkih/austrijskih impresionista na odgovarajuću književnu inačicu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Čičkušić dr Amela, dana 27.11.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Funkcionalni oporavak i kvalitet života pacijenata sa ishemijskim moždanim udarom nakon fizikalne terapije i rehabilitacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Vedran Stuhli, dipl.ing.tehn., dana 20.11.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Anaerobna kodigestija mulja sa postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i različitih vrsta organskog otpada». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Amra Babajić, diplomirani ekonomista, dana 14.11.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ekonomski razvoj u kontekstu smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Pozderac dr Žana, dana 13.11.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Učestalost srčanih mana kod studentske populacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Šejn Husejnefendić, dipl.žurnalista, dana 10.11.2015. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Građansko novinarstvo u funkciji demokratske tranzicije postkomunističkih društava-studija slučaja Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Adis Rahmanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, dana 10.11.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Nove tehnologije kod izgradnje ekološki prihvatljivih termoenergetskih postrojenja na ugalj». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

 

mr.sc. Jahić dr Rahima, dana 30.10.2015. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ekspozicijski incident kao profesionalni rizik krvnoprenosivih infekcija u bolničkim uslovima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Amir Hadžimehmedović, diplomirani inženjer elektrotehnike, dana 20.10.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Elektromagnetska kompatibilnost invertorskih sklopova i uticaj na emisione sisteme». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Lončar dr Danijela, dana 16.10.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kardiovaskularna oboljenja u pacijenata sa transplantiranim bubregom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Bećiragić dr Amela, dana 22.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj određivanja superoksid-dismutaze u procjeni oksidativnog stresa u bolesnika na hemodijalizi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Isabegović dr Maida, dana 18.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Intrahospitalni mortalitet u kardiovaskularnim bolestima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Korkut dr Dželil, dana 18.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prediktivni faktori, liječenje i ishod hidrocefalusa nakon spontane subarahnoidalne hemoragije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Dervišević dr Edita, dana 17.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj miopije na morfometrijske karakteristike optičkog diska u pacijenata sa glaukomom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc.ph. Edisa Trumić, dana 14.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Slučajne i nenamjerne neželjene reakcije i štete tokom liječenja antidepresivima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Bijedić dr Amira, dana 11.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Dijastolna funkcija lijevog ventrikula u bolesnika sa reumatoidnim artritisom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Pecar dr Muris, dana 04.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efikasnost mobilizacijskih tehnika u tretmanu akutnog lumbalnog bola». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Šehval Lapandić, dipl.ing.rudarstva, dana 04.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Numeričko modeliranje naponsko-deformacijskog stanja u kosinama etaža na primjeru površinskih kopova RMU Banovići». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Admir Jukan, diplomirani inženjer elektrotehnike, dana 04.09.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeliranje elektronički baziranih uređaja male snage u simulacijama viših harmonika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Petrović dr Jasminka, dana 26.08.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efikasnost tretmana hroničnog hepatitisa C u intravenskih ovisnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Sabina Hrustić, profesor matematike, dana 24.08.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Globalna dinamika i KAM teorija za neke monotone diferentne jednadžbe drugog reda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Nermin Ćosić, dana 03.07.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Morfogenetske karakteristike i prostorni raspored ležišta nemetalnih mineralnih sirovina u Zeničko-dobojskom kantonu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Ramić dr Nusret, dana 12.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj nutritivnog statusa na respiratornu funkciju i ishod liječenja u pacijenata nakon resekcije pluća zbog karcinoma». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15 sati. 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6