Odbrane doktorskih disertacija

 

mr.sc. Ramić dr Nusret, dana 12.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj nutritivnog statusa na respiratornu funkciju i ishod liječenja u pacijenata nakon resekcije pluća zbog karcinoma». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15 sati.


mr.sc. Tijana Brčina, dana 19.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Utjecaj procesnih parametara na funkcionalna svojstva svježeg krem sira ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Nedreta Kikanović, dana 12.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kanalizacioni sistemi kao faktor urbanog planiranja područja Tuzle». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Delalić dr Azra, dana 08.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ovisnost koštane gustoće i stepena funkcionalnog onesposobljenja u djece i adolescenata sa cerebralnom paralizom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11 sati.

 

mr.sc. Asmir Budimlić, dana 06.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Unapređenje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti sirovog mlijeka prema zahtjevima EU legislative ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Jasmina Kamberović, dana 05.06.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Struktura i sezonska dinamika krenonskih zajednica algi i vodenog bilja na području planine Konjuh ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Gledo dr Ibrahim, dana 23.05.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Okolišni rizici za karcinom prostate». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Porić dr Samir, dana 23.05.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj statusa nezaposlenosti na mentalno zdravlje radno aktivne populacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Edna Klimentić, profesor bosanskog jezika i književnosti, dana 18.05.2015. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Jezik i dijalekatska baza narodnih pjesama iz rukopisne zbirke Saliha Mešića». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Gazibegović dr Said, dana 16.05.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Natriuretski peptid u procjeni težine mitralne regurgitacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
Napomena: Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-2521-7.1.3/15 od 06.05.2015. godine izvršena je izmjena datuma odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Gazibegović dr Saida, tako da je novi datum odbrane doktorske disertacije 05.09.2015. god. u 10,00 sati u  amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sc. Melisa Husarić, diplomirani pedagog-psiholog, dana 13.05.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Porodični odnosi i elementi samopoimanja kao prediktori odstupajućih navika hranjenja adolescenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Matović dr Ervin, dana 29.04.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Odgovor organizma na stres tokom laparoskopske holecistektomije sa standardnim i niskim insuflacionim pritiskom i otvorene holecistektomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13 sati i 30 minuta.

 

mr.sc. Djedović dr Muhamed, dana 28.04.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Komparacija everzione i klasične endarterektomije u tretmanu simptomatske stenize karotidnih arterija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16 sati i 30 minuta.

 

mr.sc. Sanela Halilović, profesor matematike, dana 27.04.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Spektri nelineranog operatora superpozicije u Banachovim prostorima nizova i primjene». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Mirzeta Saletović, profesor hemije, dana 27.04.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:  «Mehanizmi usvajanja, translokacija i bioraspoloživost Cu, Zn i Mn u uzorcima nevena (Calendula officinalis L.)». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Amra Selimović, profesor hemije, dana 24.04.2015. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Spektrofotometrijsko određivanje L-askorbinske kiseline u komercijalnim proizvodima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
Napomena: Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-2521-7.1.9/15 od 06.05.2015. godine izvršena je izmjena datuma odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Amre Selimović, profesor hemije, tako da je novi datum odbrane doktorske disertacije 22.05.2015. god. u 14,00 sati u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sc. Amel Selimović, dipl.ing.prehr.tehnol., dana 24.04.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj postupka proizvodnje na svojstva hljeba od mješavine različitih vrsta brašna». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
Napomena: Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-2521-7.1.10/15 od 06.05.2015. godine izvršena je izmjena datuma odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Amre Selimović, profesor hemije, tako da je novi datum odbrane doktorske disertacije 22.05.2015. god. u 11,00 sati u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sc. Fuad Alić, dipl.ing.geologije, dana 10.04.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Vodna tijela podzemnih voda područja Gračanice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Ćemalović dr Nermina, dana 21.03.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uzroci porasta invalidnosti kod depresivnih poremećaja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Softić dr Albina, dana 21.03.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Skrining hipertenzije i riziko faktora za hipertenziju u adolescenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
Napomena: Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-1676-7.1.6/15 od 25.03.2015. godine godine izvršena je izmjena datuma odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Softić dr Albine, tako da je novi datum odbrane doktorske disertacije 25.04.2015. godine u 12,00 sati u  amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sc. Nermin Lapandić, dipl.kriminalista, dana 28.02.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj počinjenih ratnih zločina na (daytonsko) ustavno uređenje Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Senad Mehmedinović, dipl.def.somatoped, dana 13.02.2015. godine  javno će  braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Egzistencijalna napetost i mehanizmi suočavanja u majki djece sa cerebralnom paralizom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Zlatko Saračević, profesor tjelesnog odgoja i sporta, dana 06.02.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Maksimiziranje rezultata bacanja kugle pomoću modeliranja kinematičkih varijabli». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Selmanović dr Senada, dana 30.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Terapijski učinci kurkumina na metaboličku kontrolu i funkciju jetre u pacijenata sa metaboličkim sindromom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,30 sati.

 

mr.sc. Zora Malešević, dana 30.01.2015. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj porodičnih prilika na pojavu maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Mensur Husić, dana 29.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Utjecaj odgojno-obrazovnih sadržaja srednjoškolskih udžbenika sociologije, historije  i bosanskog/ hrvatskog/ srpskog jezika na integrirajuće procese u bosanskohercegovačkom društvu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Landžo dr Elvedin, dana 29.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj trombocitofereze na vrijednosti korpuskularnih elemenata krvi donora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Esad Mahmutović, dipl.def.surd., dana 28.01.2015. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Dijagnostički programi u rehabilitaciji slušanja i govora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Šehanović dr Aida, dana 28.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kognitivni poremećaji oboljelih od multiple skleroze». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Almir Šestan, profesor hemije, dana 28.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Interakcija sediment –voda kao faktor hemodinamike teških metala u slivu rijeke Spreče». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Softić dr Rusmir, dana 26.01.2015. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uvid u bolest pacijenata sa shizofrenijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Jusuf Omerović, profesor geografije, dana 26.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Geografski aspekt razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Edin Hadžimustafić, profesor geografije, dana 26.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Analiza horizontalne i vertikalne disperzije nekropola stećaka na prostoru Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Naim Salkić, dipl.def.surd., dana 20.01.2015. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sadržajno razumijevanje pisanog oblika komunikacije gluhe djece». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Indira Šestan, dana 14.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ispitivanje kinetike reakcije formiranja metalnih kompleksa i biogeodistribucije teških metala u prirodnim vodama i sedimentu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Radoslav Miličević, dipl.ing., dana 12.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Utjecaj taurina i kofeina na zdravstvenu sigurnost, fizikalno-kemijska, senzorna i nutritivna svojstva čokoladne mase». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Azra Okić, diplomirani inženjer rudarstva, dana 09.01.2015. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Redukcija okolinskih uticaja i tehnoekonomska evaluacija energetskih potencijala niskokaloričnih ugljeva». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Edin Muftić, dipl. socijalni  pedagog, dana 27.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Poremećaji u ponašanju učenika u školskom okruženju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

 

 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<