Odbrane doktorskih disertacija

mr.sc. Edin Muftić, dipl. socijalni  pedagog, dana 27.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Poremećaji u ponašanju učenika u školskom okruženju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

 mr.sc. Hotić-Hadžiefendić dr Asja,  specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dana 20.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj fizikalne terapije na ishod liječenja spinalne stenoze lumbalne kralježnice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Mustafić dr Sehveta, dana 20.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prediktivna vrijednost prokalcitonina u dijagnozi sepse». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc.ph. Marizele Šabanović, dana 19.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj prehrane, unosa antioksidanasa i životnog stila na simtome upale vena debelog crijeva». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Edisa Šljivić, dipl. defektolog somatoped, dana 19.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Edukacija roditelja u psihosomatskoj i psihosocijalnoj rehabilitaciji djeteta sa smetnjama u razvoju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Cvjetičanin dr Miljenko, dana 13.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Analiza dermatoglifa u psorijatičnom artritisu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Kravić dr Nermina, dana 13.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Rizični i protektivni faktori za mentalno zdravlje djece čiji su očevi poginuli u ratu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Mosorović dr Nehra, dana 13.12.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj stresa i odsustvo podrške na radu na presentizam i efikasno izvođenje radnih zadataka u nastavnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Sadik Ahmetović, dana 28.11.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Edukacijska evaluacija u tretmanu gluhe djece». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Lejla Terzić, dana 28.11.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Konkurentnost privreda zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Husni dr Ismaili, dana 15.11.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Korelacija između reaktanata akutne faze sa pojedinim lipidnim frakcijama u pacijenata sa reumatoidnim artritisom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc.ph. Lana Lekić, dana 10.10.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Evaluacija faktora adherencije kod hroničnog tretmana arterijske hipertenzije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Izudin Delić, dipl.ing.maš., dana 09.10.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sinergijska interakcija zračnog ioniziranog mlaza ispušnih plinova motora SUS». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Tarik Huremović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, dana 26.09.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekti zamora na određene kinematičke parametre skok šuta i efikasnost pogađanja koša». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Jasmina Klebić, diplomirani defektolog-logoped, dana 19.09.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Afazije i kognitivno funkcionisanje kod pacijenata sa intrakranijalnim tumorima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Nermin Toromanović, diplomirani defektolog- logoped, dana 12.09.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Određivanje faktora za rano otkrivanje disleksije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Eldar Goletić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, dana 05.09.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efektivnost dodatnih kinezioloških operatora trenažnom procesu sportova polistrukturalnog i monostrukturalnog tipa sa acikličnim i cikličnim karakterom u razvoju brzinsko-eksplozivnih svojstava ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Nidret Ibrić, dana 05.09.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sinteza i optimizacija procesnih mreža vode». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Jasna Hivziefendić, diplomirani inženjer elektrotehnike, dana 05.09.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Planiranje elektrodistributivnih mreža primjenom modifikovanog NSGA II višeciljnog algoritma». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Koluh dr Anhela, dana 26.07.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Biokompatibilnost titanijumom obložene mrežice nakon laparoskopske reparacije ventralne hernije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Adis Fajić, diplomirani inženjer mašinstva, dana 18.07.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimizacija proizvodnog lanca direktne izrade alata primjenom sistema za trodimenzionalno printanje». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Mašinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
Napomena:
Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4530-9.1.8/14 od 15.07.2014. godine izvršena je izmjena mjesta odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adisa Fajića, diplomirani inžener mašinstva, tako da je novo mjesto odbrane u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli.

 

mr.sc. Hrustić dr Asmir, dana 30.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Anatomski parametri u progresiji deformišućih promjena nakon operativnog tretmana adolescentne idiopatske skolioze». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Mujagić dr Svjetlana, dana 30.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Morfološke varijacije arterija mozga utvrđene metodom magnetne rezonantne angiografije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Marković dr Sergije, dana 28.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Morfometrijska svojstva posteljice i stanje novorođenčeta kod adolescentne trudnoće». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Erna Emić, diplomirani pedagog-psiholog, dana 27.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Dimenzije ličnosti, samopoštovanje, percipirani odnos s roditeljima i akademsko postignuće kao determinante agresivnosti kod studenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Džananović dr Dževad, dana 26.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekat niskofrekventog pulsirajućeg elektromagnetnog polja u tretmanu pacijenata sa osteoartritisom koljena». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14 sati.
Napomena:
Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4030-10.1.3/14 izvršena je izmjena datuma odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Džananović dr Dževada, tako da je novi termin odbrane 03.07.2014. god. u 15 sati.

 

mr.sc. Alidžanović dr Jasmina, dana 12.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga scintigrafije kostiju i tumor markera u dijagnostici koštanih metastaza u pacijenata sa karcinomom dojke». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14 sati.

 

mr.sc. Elvedin Trakić, diplomirani inženjer mašinstva, dana 10.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Primjena opto-mehatroničkih sistema za karakterizaciju proizvoda kompleksnih oblika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Malkić Salihbegović dr Eldina, dana 09.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj komorbiditeta na skrining i evaluaciju oboljelih od psorijaze». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14 sati.

 

mr.sc. Vujadinović dr Aleksandar, dana 09.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj lumbalne disk proteze na biomehaničke parametre kičmenog stuba i zdjelice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12 sati.

 

mr.sc. Senad Salkić, diplomirani ekonomista, dana 04.06.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Investicijski ciklus u elektroenergetskom sektoru Bosne i Hercegovine u kontekstu njenog inkorporiranja u evropsku energetsku strukturu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Karahasan dr Hasan, dana 21.05.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj predisponirajućih faktora rizika u pacijentica oboljelih od karcinoma endometrijuma tipa I i II». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15 sati i 30 minuta.

 

mr.sc. Stanimirović-Mujanović dr Sanja, specijalista anestezije i reanimacije, dana 16.05.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Upotreba akutne normovolemijske hemodilucije u revaskularizaciji miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Edvin Škaljo, diplomirani inženjer elektrotehnike, dana 21.03.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimalna upotreba optičkih vlakana u pristupnim telekomunikacijskim mrežama». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

Ljubica Tomić, diplomirani pedagog-psiholog, dana 14.03.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Zastupljenost psiholoških problema i njihova povezanost sa akademskom i socio-emocionalnom prilagodbom studenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Karabdić-Haxhibeqiri dr Ilirijana, specijalista kardiohirurgije, dana 28.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Revaskularizacija miokarda kod bolesnika sa oslabljenom funkcijom lijeve komore». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Fadil Imširović, diplomirani defektolog oligofrenolog, diplomirani defektolog oligofrenolog, dana 25.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Procjena kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Smajić dr Jasmina, specijalista anesteziologije i reanimatologije, dana 21.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Klinički značaj parametara koagulacije u procjeni inflamatornog odgovora organizma hirurških pacijenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Azra Kurtić, diplomirani pedagog-psiholog, dana 17.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Tačnost prepoznavanja facijalno izraženih emocija kao indikator empatije kod medicinskih sestara». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Filozofskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Almir Osmanović, diplomirani inženjer mašinstva, dana 15.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Mehatronički pristup analizi upravljanih hidrauličkih servo-sistema». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Bajraktarević dr Amila, specijalista porodične/obiteljske medicine, dana 14.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj malignog oboljenja na mentalno zdravlje i kvalitet života pacijenata i njegovatelja, člana porodice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Nedžad Haračić, diplomirani inženjer, dana 14.02.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Razvoj i proizvodnja metalurških cemenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Lejla Kuralić-Ćišić, diplomirani socijalni pedagog, dana 31.01.2014. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povezanost karakteristika porodice i poremećaja u ponašanju u adolescenciji». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Selimović dr Amela, dana 15.01.2014. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Biohemijski prediktori oštećenja mozga u novorođenčadi sa perinatalnom asfiksijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Sijerčić Avdagić dr Selma, dana 10.01.2014. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Inicijalni tretman pacijenata sa subarahnoidnom hemoragijom aneurizmalnog porijekla». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 17,00 sati.
 

mr. sc. Nenad Todorović, dipl.ing.rud., dana  30.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: “Upravljanje požarnim rizicima mehanizovanog otkopavanja ugljenih slojeva velike debljine u RMU Banovići”. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u  amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta   Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6