Odbrane doktorskih disertacija

 

 

mr. sc. Nenad Todorović, dipl.ing.rud., dana  30.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: “Upravljanje požarnim rizicima mehanizovanog otkopavanja ugljenih slojeva velike debljine u RMU Banovići”. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u  amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta   Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Skopljak dr Amira, spec.porodične medicine, dana  27.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Pedobarografija u prevenciji dijabetičnog stopala». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 18,00 sati.

 

mr. sc. Mustedanagić-Mujanović dr Jasminka, dana 27.12.2013. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ekspresija regulatora epitelno-mezenhimalne tranzicije u lobularnom karcinomu dojke». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr. sc. Škiljo dr Hasan, dana  27.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: “Promjene sluznice želuca nakon laparoskopske  holecistektomije”. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Asmir Gogić, dipl.ing.el., dana 13.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:  «Usmjeravanje na nivou pristupa dijeljenom mediju u komunikacijskom sistemu sa dinamički promjenljivom topologijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Šehić Merić dr Jasna, dana 12.12.2013. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Evaluacija solitarnih  tireoidnih čvorova talijum scintigrafijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 17,00 sati.

 

mr.sc. Osmančević dr Lejla, dana 06.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ezofagogastroduodenoskopija u diferencijalnoj dijagnozi recidivirajuće abdominalne boli». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 17,00 sati

 

mr.sc. Muslimović dr Alma, dana 06.12.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Biomarkeri upale i prokoagulanti u progresiji hronične bubrežne bolesti». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Karasalihović dr Zinaida, spec.patološke anatomije, dana 08.11.2013. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kapilarni C4d depoziti bubrežnog transplantata kao specifični marker u hroničnom odbacivanju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 17,00 sati.

 

mr.sc. Hadžikapetanović dr Halima, specijalista neuropsihijatrije, dana 08.11.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Utjecaj stepena religioznosti na nivo anksioznosti, depresivnosti i modele nošenja sa stresom kod žena oboljelih od karcinoma dojke». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog  fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Mario Pejdanović, dipl.ing.el., dana 05.11.2013. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Magnetski senzori u identifikaciji i lociranju kvarova na zračnim vodovima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Izudin Softić, dipl.ing.el., dana 04.11.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Indeks optimalnosti elektroenergetskog sistema ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Merdža Handalić Plahonjić, dipl.oec., dana 30.10.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ekonomski aspekti regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine u okviru Regionalne politike Evropske unije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Osmanović dr Elvedin, specijalizant urgentne medicine, dana 25.10.2013. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Novootkrivena, neliječena ili neadekvatno tretirana hipertenzija kao veliki javnozdravstveni problem u hitnoj službi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Mulić dr Maida, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomijom zdravstvene zaštite, dana 25.10.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prevalenca i karakteristike ovisnosti u adolescenata Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Karić dr Alen, subspecijalista kardiohirurgije, dana 25.10.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekti nestentirane Sorin Freedom Solo biološke valvule na funkciju lijevog ventrikula nakon hirurške zamjene stenozirane aortalne valvule». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Halilbašić dr Meliha, dana 18.10.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Riziko faktori trudnoće i porođaja za nastanak neonatalne oftalmije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Halilbašić dr Emira, specijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije, dana 11.10.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj biopsije sentinel limfnog čvora u utvrđivanju statusa regionalnih limfnih čvorova kod invazivnog duktalnog karcinoma dojke». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 17,00 sati.

 

mr.sc. Hodžić dr Enes, specijalista opšte hirurgije, dana 04.10.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Laparoskopska i otvorena holecistektomija u tretmanu akutnog holecistitisa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Edin Husarić, specijalista dječije hirurgije, dana 06.09.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Faktori rizika za nastanak postoperativnih priraslica tankog crijeva». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Hana Džanić, specijalzant ginekologije i akušerstva, dana 06.09.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: "Transvaginalna korekcija prolapsa organa male zdjelice upotrebom Prolift sistema i klasične kolporafije sa histerektomijom". Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Suad Keranović, specijalista anesteziologije i reanimatologije, dana 05.09.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: "Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda".Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Sanja Brekalo-Lazarević, specijalista medicine, rada dana 04.09.2013. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prediktori sindroma izgaranja i indeksa radne sposobnosti u  zaštitara osoba i imovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati

 

mr.sc. Samed Jagodić, specijalista urologije, dana 04.09.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj prognostičkih faktora rizika za ishod bolesti nakon radikalne prostatektomije zbog karcinoma prostate». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Anita Petrović, diplomirani pravnik, dana 30.08.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Pravo potrošača na bezrazložni odustanak od ugovora kao instrument ograničenja slobode ugovaranja u legislativi Bosne i Hercegovine i Evropske unije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Amila Dubravić, dipl.ing.el., dana 30.08.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Primjena funkcija sa ortogonalnom bazom u model prediktivnom upravljanju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati. 

 

mr.sc. Samira Huseinović, profesor biologije, dana 09.07.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Biohemijske, fiziološke i anatomske promjene u iglicama smreke (Picea abies L. Karst.) nastale pod uticajem urbanog zagađenja na području grada Tuzle». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Amela Karić, profesor biologije, dana 08.07.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Učestalost polimorfizama gena za koagulacijske faktore protrombin  G20210A, faktorV Leiden i MTHFR C677T u populaciji sjeveroistočne Bosne». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Mersiha Suljkanović, profesor hemije, dana 08.07.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj strukture polieterskih liganada na kompleksiranje Cd(II) i Pb(II) iona u organskim rastvaračima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Amela Kasić, profesor fizike, dana 08.07.2013. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Istraživanje prirodne radioaktivnosti u mineralnim i termomineralnim vodama BiH». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Zonić-Imamović dr Maida, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dana 28.06.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Transkutana tibijalna nervna stimulacija i antiholinergici u liječenju hiperaktivne mokraćne bešike pacijenata sa multiplom sklerozom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Sejdinović dr Rifat, specijalista interne medicine, dana 21.06.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički značaj funkcionalnih parametara i ekspresije tumor supresor gena p16 i faktora rasta VEGF-a u pacijenata sa malignim oboljenjima pluća». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Dženana Radžo Alibegović, diplomirani defektolog tiflolog, dana 19.06.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj motoričkih i taktilnih funkcija na orijentaciju i mobilitet kod djece oštećenog vida». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Meldina Kokorović Jukan, dipl.oec., dana 01.06.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Upravljanje rizicima elektroprivrednih preduzeća na liberalizovanim tržištima električne energije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Alihodžić dr Hajriz, specijalista urgentne medicine, dana 31.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kardiovaskularni i respiratorni prediktivni faktori u prehospitalnoj procjeni težine anafilaksije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Umihanić dr Šefika, specijalista pneumoftiziologije, dana 31.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekti kemoterapije na uznapredovali nemikrocelularni karcinom pluća». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Klinike za plućne bolesti JZU UKC Tuzla, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Granov dr Nermir, specijalista kardiovaskularne hirurgije, dana 25.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Minimalno invazivni, versus klasični pristup, u operativnom liječenju aortnog zaliska». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Zornić dr Mirsad, specijalista neurohirurgije, dana 24.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Učestalost varijacija Willis-ovog kruga u pacijenata sa intrakranijalnim aneurizmama». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Samra Pirić, profesor matematike, dana 24.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Cesaro sumabilnost u ortogonalnim sistemima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali  Univerziteta  u Tuzli (zgrada Gimnazije ''Meša Selimović''), sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Akif Ibrišimović, diplomirani inženjer rudarstva, dana 10.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimizacija pravca fronta radova na površinskom kopu lignita ''Šikulje'' do završetka eksploatacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Kikanović dr Šahza, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dana 06.05.2013. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Promjene na vratnoj kičmi i atlantoaksijalnom zglobu u bolesnika sa reumatoidnim artritisom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Larisa Softić-Gasal, profesor bosanskog jezika i književnosti, dana 06.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Bosanskohercegovačka kratka priča u doba tranzicije (1995. – 2010.)». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Jasmin Suljagić, profesor hemije, dana 06.05.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sinteza i primjena azotnih organskih liganada u oksidativnoj Heckovoj reakciji». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Edina Kuduzović, dipl.defektolog-somatoped, dana 18.04.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povezanost nutritivnog statusa i intenziteta fizičke aktivnosti u oboljelih od diabetes melitusa tip 2». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,30 sati.

 

mr.sc. Džafić dr Fejzo, specijalista kliničke imunologije, dana 04.04.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Nazalni alergijski test u dijagnostici i terapiji perzistentnog alergijskog rinitisa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Sanida Osmanović, prof.biologije, dana 29.03.2013. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Regulatorna uloga temperature u biogenezi fotosistema II u plastidima kotiledona suncokreta (Helianthus annuus L.) tokom transformacije etioplasta u hloroplaste». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Asotić dr Mithat, specijalista ortopedske hirurgije, dana 29.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Izbor hirurškog pristupa kod artroplastike kuka». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Halilbašić dr Amir, specijalista dječije hirurgije, dana 28.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički faktori u hirurškom tretmanu kongenitalnih gastrointestinalnih anomalija preterminske i terminske novoređenčadi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Ćustović dr Svemir, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dana 27.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prediktivna vrijednost faktora rizika za razvojni poremećaj kuka». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Hasić dr Samira, specijalista interne medicine, dana 25.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj prognostičkih faktora na preživljavanje pacijenata liječenih od malignog limfoma». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Marošević dr Goran, specijalista radijacijske onkologije, dana 22.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Interfrakcijske varijacije brahiterapijske doze na mokraćnu bešiku i rektum u pacijentica sa inoperabilnim rakom vrata maternice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,30 sati.

 

mr.sc. Moranjkić dr Mirza, specijalizant neurohirurgije, dana 22.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj vrste mikrodiskektomije na klinički ishod i radiološke promjene lumbalne kralježnice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Mirela Čokić, diplomirani pravnik, dana 16.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Pravne prepreke uspješnoj primjeni reorganizacije stečajnog dužnika u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Avdagić dr Harun, spec.hirurgije, dana 15.03.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Uspješnost liječenja atrijalne fibrilacije intraoperativnom radiofrekventnom ablacijom u zavisnosti od veličine lijeve pretkomore». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr.sc. Vedad Gurda, dipl.pravnik, dana 25.02.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Maloljetničke mjere i sankcije u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Alić dr Alma, spec.opšte i porodične medicine, dana 23.02.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Uticaj polifarmacije na pad kognitivnih sposobnosti i mentalni status osoba starije životne dobi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Boris Krešić, dipl.pravnik, dana 22.02.2013. godine  javno će  braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Pravno uređenje zajednice osoba istog spola u pravu zemalja Evropske Unije i perspektive legalizacije u pravu Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Almir Šabović, dipl.ing.geologije, dana 22.02.2013. godine  javno  će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Prirodni i tehničko-tehnološki uslovi za bušotinsko odlaganje otpada u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Hamid Mutapčić, dipl.pravnik, dana 21.02.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Sticanje prava vlasništva i drugih ograničenih stvarnih prava zaštitom povjerenja u tačnost i potpunost zemljišne knjige». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Skomorac dr Rasim, spec.neurohirurgije, dana 18.02.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Postoperativna radiografska evaluacija segmentalne nestabilnosti lumbosakralne kičme». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Melita Poljaković, prof.hemije, dana 18.02.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Hemizam i morfologija feksofenadin hidrohlorida u micelarnim sistemima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Ercegović dr Zlatko, spec.neurohirurgije, dana 01.02.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Predikcijski faktori za nastanak nestabilnosti lumbalne kralježnice nakon operacijskog liječenja stenoze vertebralnog kanala». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

 

mr.sc. Fazlić dr Mirsad, spec.ortopedije, dana 24.01.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Prognostički faktori u operativnom liječenju degenerativne spinalne stenoze vratne kralježnice prednjom dekompresijom i koštanom fuzijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.