ODBRANE DOKTORSKIH DISERACIJA

mr.sc. Latić dr Ferid, spec.opće hirurgije, dana 14.01.2013. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Steplersko zbrinjavanje baze apendiksa i biokompatibilnost titanijumskih klipseva nakon laparoskopske apendektomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Avdić dr Sevleta, spec.interne medicine, dana 22.12.2012. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Fibrilacija atrija u dijastolnoj disfunkciji lijevog ventrikula nakon hirurške revaskularizacije miokarda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Enes Džihić, dipl.ing.el., dana 10.12.2012. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Temperaturna polja i temperaturna opterećenja pri elektrotopioničkom procesu peći sa plivajućom troskom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Salkić dr Sabina, spec.porodične medicine, dana 01.12.2012. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Tretman hipertenzivnih kriza u Službi hitne medicinske pomoći». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Jusufović dr Edin, dana 24.11.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Alteracije ekspresije angiogenskih tipova mikro RNA u bronho-pulmonalnom sistemu oboljelih od planocelularnog i adenokarcinoma pluća». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru  I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Samir Avdaković, dipl.ing.el., dana 17.11.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Identifikacija dinamičkih režima elektroenergetskog sistema primjenom wavelet transformacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Benjamin Ćatović, dana 07.11.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Uticaj huminskih kiselina u lignitu na mobilnost i biodostupnost elemenata tla». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Hasukić dr Begzada, spec.otorinolaringologije, dana 02.11.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Tireoglobulin i tireoglobulinska antitijela u preoperativnoj predikciji malignoma štitne žlijezde». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru  I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati

 

mr.sc.ph. Nahida Srabović, dana 19.10.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Ispitivanje prisustva vaskularnog endotelijalnog faktora rasta (VEGF) i njegovih receptora na tkivnim uzorcima primarnog tumora raka dojke i njihova usporedba sa nivoima cirkulirajućeg VEGF». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru  I Tehnološkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Nurfet Alić, dipl.ing.rudarstva,  dana 12.10.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Međusobni uticaj viševentilatorskih potencijala u ventilacionim sistemima podzemnih rudnika uglja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Milazim Kamberi, prof.fizičke kulture, dana 08.10.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Valorizacija kružne i stanične metodičke forme rada i različitih metoda demonstracije za razvoj dinamičke snage, statičke sile i učenja nove psihomotorne aktivnosti učenika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru  Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Samira Dedić, dipl.oec., dana 08.09.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Oblikovanje modela za strateško upravljanje kvalitetom hotelskih usluga u funkciji unapređenja turističkog tržišta Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Okić dr Rasema, spec.neuropsihijatrije, dana 06.09.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Uticaj psihijatrijskog komorbiditeta na efekte liječenja ovisnika na metadonskoj supstitucionoj terapiji». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru  I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Bećarević dr Munevera, spec.opšte medicine, dana 31.08.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Ukupni kardiovaskularni rizik u jamskih rudara». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru  I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Fadila Kudumović-Dostović, prof.geografije, dana 30.08.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Regionalno-geografske odlike sjeveroistočne Bosne». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali 111 na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Munever Čergić, dipl.ing.rudarstva, dana 24.08.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimizacija seizmičkih efekata miniranja na objekte na površini primjenom numeričkih metoda i neuronskih mreža». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Asim Pandžić, dipl.socijalni radnik, dana 22.08.2012. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom: «Modeliranje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i evropski standardi socijalnih prava». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta  Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Nešad Hotić, spec.dječije hirurgije dana 06.07.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Evaluacija kliničkih skorova i laboratorijskih parametara upale u dijagnostici akutnog apendicitisa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati

 

mr.sc. Sabina Đonlagić, dipl.ekonomista, dana 30.06.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Strateško upravljanje visokoobrazovnim institucijama u funkciji stvaranja i razvijanja ekonomije znanja u Bosni i Hercegovni». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Majda Tešanović, dipl.ing.elektrotehnike, dana 27.06.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Matematičko modelovanje termičkih procesa i predviđanje temperature najtoplije tačke kod energetskih transformatora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Damir Ahmić, prof.tjelesnog odgoja i sporta, dana 26.06.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj menadžerskih stilova vođenja na organizacionu efektivnost sportskih organizacija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Zijad Požegić, dipl.ing.građevinarstva, dana 26.05.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Nelinearno ponašanje saćastih čeličnih nosača u funkciji geometrije otvora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Edin Cerjaković, dipl.ing.mašinstva, dana 25.05.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Utjecaj strukture proizvodno/tehnološkog sistema i obima investicije na troškove proizvodnje». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Melika Muratović, prof.tjelesnog odgoja i sporta, dana 17.05.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekti različitih trenažnih programa na transformaciju morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti u rukometu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Vedo Tuco, spec.sudske medicine, dana 11.05.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Standardizacija procjene zaživotne starosti bosansko-hercegovačke populacije muškog spola na osnovu morfoloških karakteristika pubične simfize». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Mensur Kasumović, dipl.ing.elektrotehnike, dana 08.05.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Regulacija brzine velikih višepogonskih tračnih transportera primjenom podsinhronih kaskada». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Dragan Piljić, spec.opšte hirurgije, dana 04.05.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj smanjenog unosa tekućine u tretmanu pacijenata operiranih zbog aneurizme abdominalne aorte metodom minilaparotomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Devleta Hadžić, spec.pedijatrije, dana 30.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prediktivna vrijednost acidobaznog statusa u bolesne novorođenčadi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Besim Demirović, dipl.ing.građevinarstva, dana 28.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Definisanje deformacione linije pri nelinearnom ponašanju konstrukcija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Amir Jahić, dipl.ing.geologije, dana 28.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uslovi stabilizacije klizišta na cestama nastalih antropogenim djelovanjem u složenim geološkim uslovima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Mirsad Topalović, dipl.ing.građevinarstva dana 28.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kapacitet nosivosti plastičnih zglobova koncepta programiranog ponašanja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 9,00 sati

 

mr.sc. Larisa Dizdarević-Hudić, spec.interne medicine, dana 27.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj hormona rasta, inzulinu sličnog faktora rasta, inzulinske rezistencije i nespecifičnih markera inflamacije u akutnom infarktu miokarda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Jasmin Brkić, dipl.ing.rudarstva, dana 18.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Pijeskovi krekanskog bazena kao zasip u eksploataciji zaštitnih stubova rudnika Mramor». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Sabahudin Smajić, prof.geografije, dana 12.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Geografske promjene na prostoru Tuzlanskog bazena uzrokovane površinskom eksploatacijom uglja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Amir Brigić, dipl.ing.rudarstva, dana 07.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimizacija nivoa buke proizvodnih procesa u funkciji ergonomskih zahtjeva radne i životne sredine na površinskim kopovima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 10,00 sati

 

mr.sc. Evlijana Hasanović, spec.pedijatrije, dana 06.04.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Procjena metaboličkog stanja i mikrovaskularne komplikacije u djece i mladih sa tipom 1 šećerne bolesti». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Almir Salkić, spec.otorinolaringologije, dana 21.03.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prediktivni faktori nastanka hipokalcijemije nakon tireoidektomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Hajrudin Halilović, spec.hirurgije, dana 19.03.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Postoperativna bol nakon laparoskopske holecistektomije uz upotrebu standardnog i niskog intraabdominalnog pritiska». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Abdel Đozić, dipl.ing.tehnologije, dana 05.03.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Raspodjela teških metala sa odlagališta šljake i pepela ''Divkovići II'' i njihov uticaj na okoliš». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Dževad Mahmutović, dipl.kriminalist, dana 25.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ratni zločini u Bosni i Hercegovini – kažnjavanje i reparacija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Alma Mekić-Abazović, spec.urgentne medicine, dana 21.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Analiza efikasnosti hemioterapije i molekularne terapije kod lokalno uznapredovalog ili metastatskog nesitnoćelijskog karcinoma pluća». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Mevludin Delalić, dipl.ing.rudarstva, dana 18.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Minimalna energija upale oblaka ugljene prašine lignita i mrkih ugljeva BiH». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Denis Mršić, spec.interne medicine, dana 17.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Dvojna antitrombocitna terapija infarkta miokarda bez elevacije ST-spojnice». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Zikrija Dostović, spec.neuropsihijatrije, dana 17.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ishod delirijuma nakon moždanog udara». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr.sc. Ramiz Hajrić, spec.interne medicine, dana 15.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ehokardiografska procjena funkcije desnog ventrikula nakon operativne revaskularizacije miokarda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Fatima Hukić, spec.medicinske biohemije, dana 15.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj holotranskobalamina u određivanju statusa vitamina B12». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Haris Pojskić, prof.tjelesnog odgoja i sporta, dana 14.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeliranje takmičarske preciznosti košarkaša na osnovu određenih antropoloških dimenzija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati

 

mr.sc. Mirsad Bečić, dipl.ing.rudarstva, dana 11.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeliranje prostorno-vremenskih podataka tehnološkog procesa i karakteristika radnog prostora na površinskim kopovima RMU Banovići». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Samir Čanović, spec.oftalmologije, dana 06.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Funkcionalni parametri oka u oboljelih od dijabetes melitusa tip 2». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Jasmina Alihodžić, dipl.pravnik, dana 04.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Komunitarizacija normi međunarodnog privatnog prava i njen uticaj na zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Zlatan Talić, dipl.ing.građevinarstva, dana 04.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Geotehničke korelacije parametara tla na autoputu na koridoru Vc». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, sa početkom u 11,00 sati

 

mr.sc. Nijaz Tihić, spec.mikrobiologije, dana 03.02.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Molekularno virusološke i serološke karakterisitke hronične infekcije sa hepatitis B virusom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Mensud Grbović, spec.medicine rada, dana 30.01.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga stresora na radnom mjestu u razvoju muskuloskeletnih poremećaja u zdravstvenih radnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati

 

mr.sc. Sylejman Shala, prof.fizičke kulture, dana 30.01.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kanonički odnos između antropoloških dimenzija i takmičarske uspješnosti rvača slobodnog stila». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati<

 

mr.sc. Adaleta Softić, prof.biologije i hemije, dana 30.01.2012. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Serumske vrijednosti cistatina C u B non-Hodgkin limfomima i ispitivanje njegove uloge u kulturi dendritičnih ćelija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 2 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,30 sati

 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6