Odbrane doktorskih disertacija arhiva

 

mr. sc. Jasmina Kabil, dana 23.02.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj logopedskog tretmana na karakteristike glasa u pacijenata sa benignim lezijama glasnica“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Sanjin Džajić, dana 16.02.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Utvrđivanje razlika u motoričkim dostignućima iz sportskih igara i definisanje normi ocjenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Arijana Salkić, dana 15.02.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Teorijski i metodološki problem evaluacije kreditne sposobnosti preduzeća“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

 

mr. sc. Kamerić dr Lejla, dana 09.02.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Dopplerska mjerenja arterije uterine kao prediktori ishoda trudnoće sa faktorima rizika za nastanak preeklampsije“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Erna Murić, profesor bosanskog jezika i književnosti, dana 17.01.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim sintezama Muhsina Rizvića“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

 

mr. sc. Lelić dr Melisa, dana 12.01.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj ekspresije p57 i p53 u dijagnostici kompletne i parcijalne molarne trudnoće i korelacija sa morfološkim karakteristikama“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Muzafer Brigić, dipl.oec., dana 12.01.2018. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj intrapoduzetničkih aktivnosti na izgradnju i održavanje konkurentskih prednosti proizvodnih preduzeća“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr. sc. Abdulović dr Indira, dana 10.01.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Policitemija u predikciji perinatalnog ishoda novoređenčadi male i velike porođajne mase“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

 

mr. sc. Marina Pejić, dipl. ing. el., dana 08.01.2018. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Matematičko modeliranje i senzitivna analiza parametara nelinearnog fenomena ferorezonancije“. Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedialnoj sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

 

mr. sc. Gabriel Pinkas, dana 11.12.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga direktora osnovnih škola u kreiranju pedagoške klime i motivacije nastavnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Miloš Ilić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, dana 24.11.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kinematički parametri kombinovanog udarca u karateu uslovljeni efektima zamora pri progresivnom fiziološkom opterećenju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Damir Džafić, prof. geografije,  dana 17.11.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prostorni i populacioni razvoj gradskih naselja u slivu rijeke Spreče». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Amira Džananović, dipl.inž.građ.,  dana 11.11.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Primjena metoda višekriterijumske optimizacije kod određivanja trase autoputa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Popović-Beganović dr Allen, dana 03.11.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Promjene u makuli nakon operacije katarakte». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

Danijela Lukić, MA, diplomirani komunikolog, dana 27.10.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj odnosa sa javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filzofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Admir Terzić, dana 20.10.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povezanost sportskih faktora sa konzumiranjem alkohola, cigareta i droga kod srednjoškolaca Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Alisa Babajić, dana 14.10.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Petrološke i geohemijske karakteristike bazičnih efuzivnih stijena Konjuha i Majevice“.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog  fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Admira Beha, dana 09.10.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Determinante diskriminacijskog društvenog i radnog položaja gluhih osoba u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Zoran Jasak, dana 06.10.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Testiranje invarijantnosti suma i neka nova svojstva Benfordovog zakona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr. sc. Omer Kovčić, dipl. inž. građevinarstva, dana 22.09.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Upravljanje hidroakumulacijama za višenamjensko korištenje, na primjeru jezera Modrac». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Rudarsko-geološko-građrvinskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Sabahudin Šarić, magistar socioloških nauka, dana 28.08.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ideologija neofašizma i genocid – slučaj Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Dado Srkalović, dipl. inž. geologije, dana 25.08.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Hidrohemijsko zoniranje podzemnih voda sjeveroistočne Bosne». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Bašić Denjagić dr Mirela, dana 14.07.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Komparativna analiza uticaja i učestalosti etioloških faktora za nastanak ulkusne bolesti». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr.sc. Nesib Rešidbegović, dipl.inž. građevinarstva, dana 14.07.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeliranje eksploatacionog vijeka betonskih konstrukcija u industrijskim zonama». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Ostrvica dr Dženana, dana 13.07.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga i značaj rane amniocenteze u prenatalnoj dijagnostici hromozomopatija i poremećaja anatomske strukture ploda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr.sc. Samira Demirović, dipl. žurnalista, dana 13.07.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Emir Ahmetović, dipl. ekonomista, dana 13.07.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr.sc. Pašić dr Azra, dana 12.07.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički značaj ekspresije CD10 i BCL-2 proteina u invazivnom karcinomu dojke». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Šefko Sulejmanović, dana 03.07.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr. sc. Zuhdija Kešetović, dana 30.06.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Definisanje uticajnih faktora pri optimizaciji geometrijskih parametara kamenoloma». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati. 

 

mr. sc. Dervišefendić Peljto dr Melika, dana 23.06.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ishod postupka intrauterine inseminacije nakon umjerene indukcije ovulacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr. sc. Semina Ajvaz, dana 12.06.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Strategije političke komunikacije kandidata u predsjedničkim kampanjama na Izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati

 

mr. sc. Admir Nuković, dana 05.06.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Višekriterijalno rangiranje alternativa u odlučivanju o alokaciji resursa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr. sc. Toni Nikolić, dana 27.05.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Geološke strukture područja Tuzle, sa prijedlogom zaštite geonaslijeđa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog  fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr. sc. Sanela Tinjak, dana 25.05.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Obilježja disleksije u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Muljaim Kaćka, dana 25.05.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Učestalost i karakteristike disleksije kod bilingvalnih studenata». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr. sc. Selma Altumbabić, dana 18.05.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Karakteristike glasa kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlijezde». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

Mehmedović dr Zlatan, dana 21.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj veličine baze apendiksa na zbrinjavanje bataljka apendiksa tokom laparoskopske apendektomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr. sc. Hadžimuratović dr Admir, dana 15.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj perkutane biopsije u dijagnostici glomerulopatija kod djece». aOdbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr. sc. Damir Aličić, dipl. inž. prehrambene tehnologije, dana 15.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Antioksidativni kapacitet karakterističnih vrsta polena sa područja Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Zukić dr Sanela, dana 14.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Brzina motorne provodljivosti kroz nervus ulnaris kao mogući marker postojanja Martin Gruberove anastomoze». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr. sc. Haxhiu dr Aziz, dana 14.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanbolničkim uslovima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Tabaković dr Mustafa, dana 17.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Akutna disekcija aorte tipa A - faktori rizika u razvoju postoperativnih komplikacija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,30 sati.

 

mr. sc. Amir Fazlić, dipl. inž. tehnologije, dana 17.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Istraživanje efikasnosti odsumporavanja dimnih plinova u procesima sa krutom fazom otpadne destiler lužine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Mersiha Imamović, profesor historije, dana 13.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Rimska provincija Dalmacija u vrijeme seobe naroda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Terzić dr Sabina, dana 11.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekti strategije permisivne hiperkapnije kod ventilirane nedonoščadi sa respiratornim distres sindromom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr. sc. Bećirović dr Elvir, dana 10.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povezanost emocionalne inteligencije, aleksitimije i empatije sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Đoković dr Aleksandar, dana 17.02.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prednosti transingvinalne preperitonealne tehnike u reparaciji ingvinalne hernije kod odraslih». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Arnela Borovac-Bekaj, prof. raz. nastave, dana 17.02.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Stilovi učenja djece s posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnoj školi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Merim Aličić, dipl.ing.maš., dana 10.02.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj sistema za mokro odsumporavanje dimnih plinova na vlastitu potrošnju energije termoelektrane». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr sc. Amra Gadžo, dana 03.02.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeliranje integralnog sistema računovodstva profitabilnosti za proizvodna preduzeća u BiH». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Sena Družić, diplomirani socijalni radnik, dana 17.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Mehmed Hasanović, dipl.ing.maš., dana 13.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povišenje eksploatacione pouzdanosti u funkciji rizika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Dautbegović-Stevanović dr Davorka, dana 11.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Ekspresija protrombotičkih i proinflamatornih faktora koronarne bolesti u pacijenata sa metaboličkim sindromom ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Spahović dr Hajrudin, dana 09.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga enzima endotelne sintetaze  dušikovog monoksida (eNOS) u neoangiogenezi karcinoma bubrega». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Pašić dr Zejneba, dana 07.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sindrom umora nakon ishemičkog moždanog udara». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,30 sati.

 

mr.sc. Mujić-Ibralić dr Alma, dana 14.12.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Psihomotorni razvoj djece male porođajne mase». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6