Odbrane doktorskih disertacija

 

Mehmedović dr Zlatan, dana 21.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj veličine baze apendiksa na zbrinjavanje bataljka apendiksa tokom laparoskopske apendektomije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr. sc. Hadžimuratović dr Admir, dana 15.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj perkutane biopsije u dijagnostici glomerulopatija kod djece». aOdbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr. sc. Damir Aličić, dipl. inž. prehrambene tehnologije, dana 15.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Antioksidativni kapacitet karakterističnih vrsta polena sa područja Tuzlanskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

 

mr.sc. Zukić dr Sanela, dana 14.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Brzina motorne provodljivosti kroz nervus ulnaris kao mogući marker postojanja Martin Gruberove anastomoze». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

mr. sc. Haxhiu dr Aziz, dana 14.04.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanbolničkim uslovima». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Tabaković dr Mustafa, dana 17.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Akutna disekcija aorte tipa A - faktori rizika u razvoju postoperativnih komplikacija». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,30 sati.

 

mr. sc. Amir Fazlić, dipl. inž. tehnologije, dana 17.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Istraživanje efikasnosti odsumporavanja dimnih plinova u procesima sa krutom fazom otpadne destiler lužine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Mersiha Imamović, profesor historije, dana 13.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Rimska provincija Dalmacija u vrijeme seobe naroda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Terzić dr Sabina, dana 11.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Efekti strategije permisivne hiperkapnije kod ventilirane nedonoščadi sa respiratornim distres sindromom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati

 

mr. sc. Bećirović dr Elvir, dana 10.03.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povezanost emocionalne inteligencije, aleksitimije i empatije sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Đoković dr Aleksandar, dana 17.02.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prednosti transingvinalne preperitonealne tehnike u reparaciji ingvinalne hernije kod odraslih». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr. sc. Arnela Borovac-Bekaj, prof. raz. nastave, dana 17.02.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Stilovi učenja djece s posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnoj školi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Merim Aličić, dipl.ing.maš., dana 10.02.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj sistema za mokro odsumporavanje dimnih plinova na vlastitu potrošnju energije termoelektrane». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

 

mr sc. Amra Gadžo, dana 03.02.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Modeliranje integralnog sistema računovodstva profitabilnosti za proizvodna preduzeća u BiH». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

 

mr. sc. Sena Družić, diplomirani socijalni radnik, dana 17.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Mehmed Hasanović, dipl.ing.maš., dana 13.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Povišenje eksploatacione pouzdanosti u funkciji rizika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

 

mr.sc. Dautbegović-Stevanović dr Davorka, dana 11.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Ekspresija protrombotičkih i proinflamatornih faktora koronarne bolesti u pacijenata sa metaboličkim sindromom ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Spahović dr Hajrudin, dana 09.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga enzima endotelne sintetaze  dušikovog monoksida (eNOS) u neoangiogenezi karcinoma bubrega». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

 

mr.sc. Pašić dr Zejneba, dana 07.01.2017. godine  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sindrom umora nakon ishemičkog moždanog udara». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,30 sati.

 

mr.sc. Mujić-Ibralić dr Alma, dana 14.12.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Psihomotorni razvoj djece male porođajne mase». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA  1 2 3 4 5 6