OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.01.2017. godine
O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Đoković dr Aleksandar, dana 17.02.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Prednosti transingvinalne preperitonealne tehnike u reparaciji ingvinalne hernije kod odraslih »,

 

pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet „Fiziologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr.sc. Samir Delibegović, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. Dr.sc. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli., član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.