OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 28.06.2017. godine
 Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V LJ U J ESANDRA ĐAPO, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:"Uticaj ekoloških faktora sredine na krvnu sliku pasa na području TK“na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 14.07.2017. godine sa početkom u 16,00 sati, pred Komisijom u sastavu:1. Dr. sc. Rifat Škrijelj, redovni profesor, predsjednik,
za užu naučnu oblast „Ekologija i zoologija“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;
2. Dr. sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, docent, mentor/član
za užu naučnu oblast „Ekologija biljaka i životinja“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli;
3. Dr. sc. Jasmin Ferizbegović, redovni profesor, član,
za užu naučnu oblast oblast „Biosistematika i morfologija životinja“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Jasmina Kamberović, docent za užu naučnu oblast „Ekologija biljaka i životinja“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

 REZIME RADADanas se u dijagnostičke svrhe često upotrebljava analiza krvne slike, odnosno utvrđivanje broja eritrocita, leukocita, trombocita te ostalih krvnih elemenata. Hematološki parametri i tjelesna masa su pouzdani pokazatelji općeg stanja organizma, i indirektni pokazatelj prostora u kome borave. Hematološka slika i tjelesna masa ispitana je kod ukupno 60 pasa različitih vrsta, uključujući i mješance. Grupa sa čistokrvnim psima brojala je 30 jedinki dok je grupa sa miješancima brojala 30 jedinki sa prostora Tuzlanskog kantona. Ispitivane jedinke su se razlikovale po načinu hranjenja i prostoru u kome obitavaju tako da rezultati pokazuju velika odstupanja koja su naknadno razmatrana i uzeta na dalju obradu zbog utvrđivanja uzroka koji su doveli do njih. Sva ispitivanaj su posmatrana i obrađivana u skladu sa relevantnim ekološkim faktorima sredine u periodu jeseni 2016. godine.

Postavljeni su sljedeće ciljevi istraživanja: uticaj faktora sredine u peridu istraživanja na hematološku sliku obje ispitivane grupe pasa, uticaj parazita kao biotičkog faktora, na krvnu sliku vlasničkih pasa u periodu istraživanja, uticaj parazita kao biotičkog faktora na krvnu sliku pasa koji borave u azilu u periodu istraživanja te učestalost pojave parazitskih bolesti kod pasa na prostoru TK.

Nakon analiziranja krvne slike pomoću hemograma vlasničkih pasa i pasa iz azila koji su njegovani i čuvani na različite načine, te statističke obrade dobivenih podataka zaključeno je da su psi sa povećanim brojem eozinofila imali parazitsko oboljenje.Veliki broj vlasničkih pasa imao je parazitska oboljnja zbog nestručnog rukovanja antiparaziticima i ne tako čestih posjeta veterinaru. Psi koji su bili pod stalnim lječničkim nadzorom bili su potpuno zdravi.

Ključne riječi: ekološki faktori, pas, krv, hematogram, paraziti.