OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Samira Demirović, dipl. žurnalista, dana 13.07.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini »,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Najil Kurtić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Komunikologija“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Vedada Baraković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Masovni mediji“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Mirza Mahmutović, docent za užu naučnu oblast „Masovni mediji“,
Filzofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član..Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.