OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 O B A V I J E S TMeliha Delić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„‘Jezik reklamnih slogana o čokoladi’
(‘Language of Chocolate Advertising Slogans’)“Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 27.04.2017. godine u 10:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, docent izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2. dr. sc. Mirza Džanić, docent izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Tanja Pavlović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  dr. sc. Alma Jahić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


Analiza diskursa reklamnih poruka istražuje kako znaci predstavljaju pojave. To, na primjer mogu biti želja, potreba, žudnja ili briga koju treba prebroditi. Rad se, u tom smislu, bavi prijelazom s denotativnog na konotativno značenje suvremenih reklamnih poruka tiskanih medija. Teza se zasniva na pretpostavci da se komuniciranje odvija putem kodiranja i dekodiranja poruka. Konotativno značenje, ostvareno putem upotrebe slike, na primjer, predstavlja poruku koju je oglašivač htio poslati u cjelini. Tema Language of Chocolate Advertising Slogans (Jezik reklamnih slogana o čokoladi) će se baviti analizom jezika reklamnih slogana sa posebnim akcentom na ulogu jezika u reklamiranju čokolada u tiskanim časopisima. Rad se zasniva na analizi reklama s područja Velike Britanije. Praktični dio rada ima za cilj da uoči najzastupljenija lingvistička sredstva u reklamnim sloganima o čokoladi, kao i da otkrije povezanost između jezika reklama i njegovih  ciljeva.