OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


O B A V I J E S T


Amer Delić  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:


„Psihosocijalni aspekti zadovoljstva životom studenata“


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 13.06.2017. godine u 10:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1.Dr. sc. Elvis Vardo, docent  izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke  discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2.Dr. sc. Miroslav Gavrić, docent izabran za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3.Dr. sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije:  dr. sc. Erna Emić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

Sažetak
U  radu  su  predstavljeni  rezultati  istraživanja  koje  je  provedeno  s  ciljem  utvrđivanja povezanosti  pojedinih  dimenzija  kvalitete  obiteljskih  interakcija  i  zadovoljstva  životom
studenata.  Ispitane  su  i  relacije  zadovoljstva  životom  studenata  sa  njihovim sociodemografskim  karakteristikama,  koncipiranim  kroz  spol,  materijalni  status,  akademski uspjeh, tip naselja u kome žive i obrazovni status njihovih roditelja.  Istraživanje je provedeno na  uzorku  od  285  studenata  (59.6%  ženskog  spola)  Zeničkog,  Tuzlanskog,  Sarajevskog, Banjalučkog  i  Travničkog  univerziteta,  a  primijenjene  su  dvije  skale:  Skala  opšteg zadovoljstva  životom  (Penezić,  1996;  Delić,  2016)  i  Skala  kvalitete  obiteljskih  interakcija (Vulić-Prtorić, 2000).
Rezultati  provedenog  istraživanja  pokazuju  da  su  studenti  većinski  zadovoljni  svojim životom (91,57% studenata ima skor >45), te ukazuju i na pozitivan odnos između zadvoljstva životom  i  kvalitete  obiteljskih  interakcija  studenata  na  što  indiciraju  statistički  značajne pozitivne  korelacije  zadovoljstva  životom  i  dimenzije  –  zadovoljstvo  cjelokupnom  obitelji (r=.36), dimenzije  -  prihvaćanje od strane majke  (r=.32) i dimenzije  –  prihvaćanje od strane oca  (r=.31).  Na  isti  odnos  ukazuju  i  statistički  značajne  negativne  korelacije  zadovoljstva životom  i dimenzija  –  odbijanje od  strane  i  majke  (r=-.25) i  oca  (r=-.31).  Statistički značajna razlika  u  razini  zadovoljstva  životom  utvrđena  je  samo  za  materijalni  status,  a  statistički značajna  pozitivna  korelacija  dobijena  je  između  zadovoljstva  i  akademskog  uspjeha studenata  (rho=.18).  U  konačnici,  dimenzijama  kvalitete  obiteljskih  interakcija  moguće  je predvidjeti  21%  varijanse  zadovoljstva  životom,  a  sociodemografskim  karakteristikama moguće je objasniti 12.5 % varijanse zadovoljstva životom studenata.
Prema  brojnim  istraživanjima,  kvaliteta  obiteljskih  interakcija  značajno  utiče  na formiranje identiteta i na kasniju psihičku i socijalnu zrelost pojedinca, što u konačnici  vodi i većem životnom zadovoljstvu.