OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2016. godineO B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Dautbegović-Stevanović dr Davorka, dana 11.01.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

« Ekspresija protrombotičkih i proinflamatornih faktora koronarne bolesti u pacijenata sa metaboličkim sindromom »,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Fahir Baraković, redovni profesor za nastavni predmet “Interna medicina”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Mithad Hajder, vanredni profesor za nastavni predmet  „Interna medicina“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Elmir Čičkušić, redovni profesor za nastavni predmet “Patologija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.