Članovi Senata

 
 
Senat Univerziteta u Tuzli

Rektor
1. dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor
 
- Akademija dramskih umjetnosti
2. Baisa Baki, redovni profesor
3. mr.sc. Damir Altumbabić, docent
 
- Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
4. dr.sc. Milena Nikolić, vanredni profesor
5. dr.sc. Edina Kuduzović, docent
 
- Ekonomski fakultet
6. dr.sc. Safet Kozarević, redovni profesor
7. dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor
 
- Fakultet elektrotehnike
8. dr.sc. Majda Tešanović, docent
9. dr.sc. Aljo Mujčić, redovni profesor
 
- Fakultet za tjelesni odgoj i sport
10. dr.sc. Dževad Džibrić, vanredni profesor
11. dr.sc. Melika Muratović, docent
 
- Farmaceutski fakultet
12. dr.sc. Adaleta Softić, docent
13. dr.sc. Nahida Srabović, docent
 
- Filozofski fakultet

14. dr. sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor
15. dr.sc. Adnan Jahić, vanredni profesor

 

- Mašinski fakultet
16. dr.sc. Izudin Delić, docent
17. dr.sc. Salko Ćosić, vanredni profesor
 
- Medicinski fakultet
18.  dr.sc. Zumreta Kušljugić, redovni profesor
19.  dr.sc. Admedina Savković, redovni profesor
 
- Pravni fakultet

20. dr.sc. Amir Karić, vanredni profesor
21. dr.sc. Vedad Gurda, docent

 

- Prirodno-matematički fakultet
22.  dr.sc. Enes Duvnjaković, vanredni profesor
23.  dr.sc. Semir Ahmetbegović, docent
 
- Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
24.  dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor
25.  dr.sc. Adnan Hodžić, vanredni profesor
 
- Tehnološki fakultet
26.  dr.sc. Elvis Ahmetović, vanredni profesor
27.  dr.sc. Amra Bratovčić, docent
 
- Član iz reda tržišta rada
28.  mr. sc. Nedret Kikanović, dipl.ecc.
 
- Članovi Senata iz reda studenata 
29. Alisa Suljić, student prvog ciklusa studija
30. Nirman Moranjkić, student prvog ciklusa studija
31. Ammar Mešić, student prvog ciklusa studija
32. Emina Emić, student drugog ciklusa studija
33. Merima Hamzić, student trećeg ciklusa studija